Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Styrelseprotokoll år 2015

Styrelseprotokoll 21 maj 2015 - nr 5

Närvarande: Mats Gustafson, Mattias Kanje, Pia Waldem, Per Albertsson, Jan  Fjeldså, Mona Larsson
Adjungerad: Åke Svensson och Lotta Samuelsson
Inbjuden: Bertil Stolt

§ 1 Mona Larsson utsågs som sekreterare.

§ 2 Förra styrelseprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 3 Lotta redogjorde för ekonomin och styrelsen kunde bara instämma med Lotta  att ekonomin ser bra ut. Lotta tar kontakt med banken och försöker få till att klubben kan få  amortera av mer på lånet och kan på så sätt eventuellt få ner räntan. Bertil Stolt lovade att  följa med Lotta till banken.

§ 4 Pia redovisade sin enkät. Styrelsen kunde konstatera att det var en bra enkät. Pia och Carl sätter sig ner och funderar på hur de ska jobba vidare utifrån svaren som kommit in.

§ 5 Lotta informerade om klubbens aktiviteter. Styrelsen bestämde att Pia och  Mona jobbar med Mål och Visioner så att klubben kan bli antagen som en ” Trygg och Säker  förening”. Lotta berättade vidare att det är tunt på vaktmästarsidan. 

§ 6 Till nästa styrelsemöte ska var och en i styrelsen ha funderat ut ett område som man kan stå som ansvarig för.

§ 7 Björn-Olof Petersson och Bertil Stolt jobbar med rackethallen och styrelsen  bestämde att  Björn-Olof rapporterar vid varje styrelsemöte vad som har hänt i hallfrågan. Styrelsen bestämde att allt går genom dessa två. Bertil redovisade sina synpunkter om ritningen på den tänkta hallen. Han nämnde även behovet av sponsorer. Har klubben väl hittat sponsorer är det svårt  för politikerna att säga nej.

§ 8 Åke informerade om Investor Cup för Flickor 12. Svenska Tennisförbundet ger  KTK en ersättning på 18 000 kr som skall användas till tävlingsledare, banhyra, bollar mm. KTK  erbjuder alla regioner lunch och middag och som skulle kunna bli en extra intäkt på närmare 25 000 kr  brutto. Åke nämnde också Rullstolslägret. Mats föreslog att bägge dessa aktiviteter ska Destination Kalmar bli informerade om. 

§ 9 Styrelsen beslöt att göra en ny ansökan till Allmänna Arvsfonden, denna gång  med ett lägre belopp. 

§ 10 Styrelsen beslöt att låta tävlingsjuniorerna använda bollmaskinen under  förutsättning att kontraktet skrivs under av respektive förälder som samtidigt lovar att närvara vid träningstillfället då maskinen används.

§ 11 Styrelsen uppdrog åt Lotta och Åke att kolla upp en ny bollmaskin, Playmate,  till nästa styrelsemöte.

§ 12 Styrelsen beslöt att köpa in en elektrisk skoputsare. Mats lovade att köpa  den av klubben om den inte används.

§ 13 Som sista punkt informerade Lotta att banlinjerna kommer att bytas den 8/6.


Styrelseprotokoll 19 mars 2015 - nr 4

Närvarande: Mats Gustafson ordf, Mattias Kanje vice ordf, Mona Larsson, Per Albertsson,  Johan Kjellnäs, Björn-Olof Petersson

§ 1 Styrelsen konstituerar sig
Ordförande - Mats Gustafson (omval 1 år)

Vice ordförande - Mattias Kanje                                      
Sekreterare - Mona Larsson (omval 2  år)
Ledamot - Johan Kjellnäs                                     
Ledamot - Jan Fjeldså                                         
Ledamot - Björn-Olof Petersson (nyval 2 år)
Ledamot - Pia Waldem (omval 2  år)
Suppleant - Per Albertsson (omval 1  år)  

§ 2  Firmatecknare
Ordförande Mats Gustafson (650508-2955) och Lotta Samuelsson (611201-7808) skall  vara firmatecknare.Mats  Gustafson                                        Mona Larsson
ordförande                                                 sekreterare


Årsmötesprotokoll 19 mars 2015 - nr 3

Årsmöte i Kalmar Tennisklubb för verksamhetsåret 2014

§ 1 Mötet förklarades behörigen utlyst

§ 2 Ordförande Mats Gustafson förklarade mötet öppnat.

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Bertil Stolt valdes som ordförande för mötet och Lotta Samuelsson valdes som sekreterare.

§ 5 Att som justeringsmän jämte ordförande justera protokollet  valdes Johan Kjellnäs och Per Albertsson.

§ 6 Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 7 Efter att Björn-Olof Petersson föredragit revisionsberättelsen beviljades  styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8 Beslutades att medlemsavgifterna skall vara oförändrade, alltså  som för år 2014 (junior 225 kr, senior 475 kr, familj 700 kr)

§ 9 Carl  Wickman valdes till Årets Junior.
Motiveringen är att: ” Carl är en ambitiös och talangfull spelare som ofta  pendlar mellan Timmernabben och Kalmar för att få så mycket  tennisträning som möjligt. Under åren har Carl samlat på sig viktig tävlingserfarenhet från mycket tävlande både i Sverige och utomlands. Han är en duktig dubbelspelare och har uppnått flera fina resultat. Genom hans träningsflit och målmedvetenhet kommer han inom de närmsta åren bli ett stort hot för alla juniorer. Lycka till i framtiden!

§ 10 Inga  förslag hade väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av  röstberättigad medlem minst sju dagar före mötet.

§ 11 Följande val  förrättades:
a)  Mats Gustafson valdes som klubbens ordförande för ett årb)   Mona Larsson, Pia Waldem och Björn-Olof Petersson valdes som  ledamöter för en tid av två år
c)  Per Albertsson valdes som suppleant för en tid av ett år
d)  Håkan Sporrong och Carl-Magnus Bäck valdes som revisorer för ett  år
e)  Ola Gustafsson och Jonas Landin valdes som två revisorssuppleanter för en tid av ett år
f)  Carl Enlund, Lotta Samuelsson och Mattias Kanje valdes att fungera  som valberedning för nästkommande årsmöte. Mattias Kanje skall  fungera som sammankallande.


Mötet förklarades  avslutat.


Bertil  Stolt                    Lotta Samuelsson
ordförande                     sekreterare


Styrelseprotokoll 19 mars 2015 - nr 2

Närvarande: Mats Gustafson ordf, Mattias Kanje vice ordf, Johan Kjellnäs, P-G Lindencrona och Mona Larsson 
Adjungerad: Åke Svensson

§ 1 Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

§ 2 Beslutades att KTK fortsätter med rörlig ränta på lånet.

§ 3 Beslutades att föra över pengarna från Robur till Spiltan Räntefond Sverige.

§ 4 Beslutades att KTKs juniorer kommer fortsätta att delta i Växjöprojektet "Ready  Play”.

§ 5 Beslutades att alla styrelsemedlemmar skall ansvara för ett eget område  ihop med personalen.

§ 6 Beslutades att Björn-Olof Petersson och Bertil Stolt företräder KTK mot  kommunens politiker.


Mats  Gustafson                                     Mattias Kanje
ordförande                                              sekreterare

 

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in