Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Styrelseprotokoll år 2014

Styrelseprotokoll 9 december 2014 - nr 6

Närvarande: Mats Gustafson ordf, Mattias Kanje vice ordf, Johan Kjellnäs, PG Lindenkrona, Pia Waldem
Adjungerade: Åke Svensson

§ 1 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.


§ 2 Ekonomin
Klubbens ekonomi ser fortsatt stabil och bra ut.


§ 3 Bygglov
Kalmar Tennisklubb har fått beviljat bygglov angående utbyggnad av hallen. Mötet beslutade att en kontrollansvarig bör utses innan en byggnation påbörjas.


§ 4 Övrigt
- En enkät är framarbetad och skall nu lämnas ut till medlemmarna.
- Ansökan till Arvsfonden är inlämnad och vi inväntar på besked.
- Tränarna efterfrågar investeringar i bl a nytt material till  juniorträningarna, gymmet och utomhusbanorna. Styrelsen beslutade att Åke ansvarar för inköpen.
- Ny belysning är installerad vid inomhusbanorna
- Vid framtida uthyrning av hallen, bör dokumentation av banor/golv göras för  att klargöra ev. skador.

  

Mats Gustafson                                          Pia Waldem
ordförande                                                 sekreterare


Styrelseprotokoll 28 augusti 2014 - nr 5

Närvarande: Mats Gustafson ordf, Mattias Kanje vice ordf, Johan Kjellnäs, P-G Lindencrona, Pia Waldem, Per Albertsson och Mona Larsson
Adjungerad: Åke Svensson

§ 1 Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna. 

§ 2 Nästa 2 styrelsemöten blir 21/10 och 9/12. 

§ 3 Åke och de styrelseledamöter som har möjlighet att följa med, åker till Växjö för att titta  på Playsight den 4/9 klockan 16.30. 

§ 4 Ekonomin är fortfarande i balans. 

§ 5 Lotta tar kontakt med Anticimex angående egenkontrollsystem. 

§ 6 Lotta och Åke kommer att medverka som ansvariga ledare på styrelsemötena. Åke för  tennisskolan och Lotta för ekonomin. 

§ 7 Robins tjänst kommer att bli på 80 %. 

§ 8 Angående Peter Granqvists tjänst som vaktmästare anser styrelsen att han inte skall anställas efter 31/12. 

§ 9 Klubbens ordförande Mats Gustafsson meddelar att han tänker lämna ordförandeposten, som allra senast vid årsmötet. Valberedningen bör informeras så att de redan nu kan börja söka efter en ny ordförande. 

§ 10 Klubben bör utse ett skyddsombud. 

§ 11 Mats meddelar att bygglovet ännu inte är klart. 

§ 12 Åke informerade styrelsen om aktiviteter som sker nu i höst och de som sker till våren 2015. En av de stora aktiviteterna är 100-årsfesten. Till detta evenemang har klubben sökt bidrag från Kultur och Fritid. 

§ 13 Klubben behöver söka efter sponsorer. Styrelsen diskuterade olika infallsvinklar till detta. Två namn som diskuterades var Mats Olsson och Tobias Carlsson. Kan någon av dessa tänkas vara intresserade av att jobba med detta? 

§ 14 Lotta behöver sätta upp skyltar vid fönstren i gymmet så att dessa stängs ordentligt när lokalen lämnas. 

§ 15 Styrelsen beslöt att kontakta Jan-Åke Karlsson nu i höst, för att han ska göra iordning  utomhusbanorna.

§ 16 Åke uppmanade alla i styrelsen att tänka till och komma med idéer till 100-årsfesten. 

§ 17 Styrelsen beslutade att den junior/de juniorer som har tränat mest i sommar ska uppmärksammas. 


Mats Gustafson                                      Mona Larsson
ordförande                                              sekreterare


Styrelseprotokoll 8 juli 2014 - nr 4

Närvarande: Mats Gustafson ordf, Mattias Kanje vice ordf, Jan Fjeldså, Per Albertsson, Mona Larsson, PG Lindenkrona, Pia Waldem
Adjungerade: Lotta Samuelsson, Åke Svensson, Carl Nilsson, Martin Sokolowski

§ 1 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§ 2 Tränartjänst
Anställa tränare som redan arbetar på tim i tennisklubben eller anställa en helt ny tränare? Styrelsen anser att det vore bra för klubben att anställa timanställd som är trygg med och lojal mot klubben, men även att en helt ny tränare kan vara bra för klubben. Finns möjlighet och utrymme att anställa två tränare på 75-80%? Lotta räknar på detta.


§ 3 Play-Sight
Att installera Play-Sight skulle innebära ett lyft för klubben, ett steg i framtida utveckling. Tränarnas åsikt är att det är bra, men dyrt. Hur ska det finansieras? förslagsvis höja medlemsavgifterna vid nästa årsmöte och att arbeta mer med att få fler sponsorer. Styrelsen är enig om att det verkar vara ett bra system, men skulle samtidigt vilja bli mer insatta i hur det fungerar. Åke organiserar resor till Växjö, Södra Climate Arena, 1-2 ggr i höst, för de som vill bekanta sig mer med systemet. Mötesdeltagarna avvaktar ett beslut av installation av Play-Sight, till efter dessa resor.


§ 4 Övrigt
Mats lämnar förslag på datum för kommande styrelsemöten: 28 aug, 21 okt, 9 dec


Mats Gustafson                                Pia Waldem
ordförande                                        sekreterare


Styrelseprotokoll 15 maj 2014 - nr 3

Närvarande: Mats Gustafson ordf, Mattias Kanje vice ordf, Per Albertsson, Johan Kjellnäs
Adjungerade: Lotta Samuelsson, Åke Svensson, Carl Nilsson, Martin Sokolowski

§ 1 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.


§ 2 Ekonomin
Ekonomisk bra balans


§ 3 Styrelsen konstituerar sig
Ordförande - Mats Gustafson (omval 1 år)

Vice ordförande - Mattias Kanje (omval 2 år)
Sekreterare - Mona Larsson                                   
Ledamot - Johan Kjellnäs (nyval 2 år)
Ledamot  - Jan Fjeldså (omval 2 år)
Ledamot - Per Gudmund Lindencrona     
Suppleant - Per Albertsson (nyval 1 år) 

§ 4 Firmatecknare
Ordförande Mats Gustafson (650508-2955) och Lotta Samuelsson (611201-7808)skall vara firmatecknare.


§ 5 Övrigt
Uthyrning av hallen. Carl informerade om kommande års uthyrningar.

Arvsfonden. Martin informerade om hur långt ansökan kommit.
Tränartjänst 75-80 %. Lotta skall skriva ihop ett avtal om vad som skall ingå mm med start 1/9-14.
Gymmet, förråd. Beslutades att vi skulle jobba vidare med detta och begära in offerter

Mats Gustafson                                         Mattias Kanje
ordförande                                                sekreterare


Årsmötesprotokoll 24 mars 2014 - nr 2

Årsmöte i Kalmar Tennisklubb för verksamhetsåret 2013

§ 1 Mötet förklarades behörigen utlyst

§ 2 Ordförande Mats Gustafson förklarade mötet  öppnat.

§ 3 Dagordningen godkändes

§ 4 Bertil Stolt valdes som ordförande för mötet och Mats Gustafson valdes som sekreterare.

§ 5 Att som justeringsmän jämte ordförande justera protokollet valdes Tobias Carlsson och Mats Olsson.

§ 6 Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 7 Efter att Björn-Olof Petersson föredragit revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8 Beslutades att medlemsavgifterna skall vara oförändrade, alltså som för år 2013.

§ 9 Gustav Joelsson valdes till Årets Junior. Motiveringen är att: 
"Gustav är en pålitlig, noggrann och  hårdarbetande junior som alltid gör sitt bästa på och utanför banan. Hans ambitiösa träning har  nu lett till bra tävlingsresultat. Han ställer alltid upp för klubben om det behövs. Han är en  bra kompis som sprider en glad och positiv anda kring sig. Fortsätt att vara som du är  så kommer du att lyckas bra både på tennisbanan och med det övriga livet."

§ 10 Inga förslag hade väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst sju dagar före mötet.

§ 11 Följande val  förrättades:
a) Mats Gustafson valdes som klubbens ordförande för ett år
b) Jan Fjeldså, Mattias Kanje, Johan Kjellnäs valdes som ledamöter för en tid av två år
c) Per Albertsson valdes som suppleant för en tid av ett år
d) Stefan Malmgren och Björn-Olof Petersson  valdes som revisorer för ett år
e) Ola Gustafsson och Jonas Landin valdes som två  revisorssuppleanter för en tid av ett år
f)  Carl Nilsson, Lotta Samuelsson och Mona  Larsson valdes att fungera som valberedning för nästkommande årsmöte. Mona Larsson skall fungera som sammankallande.

Mötet förklarades avslutat


Bertil Stolt                         Mats Gustafson
Ordförande                        Sekreterare


Styrelseprotokoll 8 januari 2014 - nr 1

Närvarande: Ordf Mats Gustafson, vice ordf Mattias Kanje, Mona Larsson

§ 1 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.


§ 2 Ekonomin
I balans, vi följer budget.


§ 3 Rackethallen
Söker finanser via fonder.

§ 4 Integrationstennis – Åke
---

§ 5 Bidragsansökningar (handikappvänlig entré, handslaget mm)  

Martin Sokolowski skall söka bidrag från arvsfonden med stöd av PG Lindencrona  och Kaja Halleen-Holmström på Kultur- och Fritidsförvaltningen

§ 6 Strategiarbete för KTK – Jan Fjeldså
Sköts upp till nästa styrelsemöte

§ 7 Alla styrelsemedlemmar redogör för sitt förslag/idé på vad som kan utveckla KTK.
---

§ 8 Övrigt
- Förslag på att toaletter skall byggas med återvunnet (billigt) material med  utanpåliggande rör (Carl)

- Entréarbete fortsätter med handikappanpassning (Åke)
- Ommålning av trappa och ledstång vid tillfälle


Mats Gustafson                                         Mona Larsson
Ordförande                                                sekreterare

 
Justeras                                                     Justeras
Tobias  Carlsson                                       Mats Olsson  Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in