Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Styrelseprotokoll år 2012

Styrelseprotokoll 7 maj 2012 - nr 4

Närvarande styrelseledamöter: Mats Gustavsson, Gustav Bergman, Jill Elgehed,  Mona Larsson, Carl-Johan Nordblom

Adjungerade: Lotta Samuelsson

§ 1 Säker och trygg förening
Kaja  Hallén ifrån Kalmar kommun hade en genomgång för styrelsen vad Säker  och trygg förening  innebär och vad som krävs för en certifiering. Styrelsen beslutade att  fortsätta detta arbete inom Kalmar TK för att bli en Säker och trygg förening.


§ 2 Fiket
Handdukar och schampo finns nu att köpa i fiket.

Även en  ny kyldisk har införskaffats och kommer snart på plats.
Lotta  har varit i kontakt med snickare om pris för ombyggnad av kök, han återkommer  till henne med pris på detta.
Styrelsen beslutade att all personal som arbetar i fiket skall ha förkläde på sig, det skulle se trevligt ut och är dessutom skyddande för personal som  arbetar där.

§ 3 Övriga frågor
Samtliga kemikalier och trädgårdsmaskiner skall flyttas ifrån rummet bredvid kontoret.

Gustav undersöker om container finns och skall då införskaffas till alla  maskiner och kemikalier.
På sikt ska det även anställas en receptionistansvarig/caféansvarig hel eller deltid i klubben.


Mats  Gustavsson                                Jill Elgehed
Ordförande                                           Sekreterare


Styrelseprotokoll 2 april 2012 - nr 3

Närvarande styrelseledamöter: Mats Gustafson, Gustav Bergman, Jill Elgehed, Mona Larsson, Carl-Johan Nordblom

Adjungerade: Lotta Samuelsson

§ 1 Styrelsen konstituerar sig

Ordförande - Mats Gustafson

Vice ordförande - Gustav Bergman
Sekreterare - Jill Elgehed
Ledamot - Ulf Hastlindh
Ledamot - Mona Larsson
Ledamot - Carl-Johan Nordblom

Kommittéer
Styrelsen fortsätter med att inte ha några uttalade kommittéer däremot har styrelsemedlemmarna områden som de är mer inriktade på enligt nedan:


Mats - Resor
Gustav - Tävlingar
Carl-Johan - Medarbetarsamtal
Jill & Mona - Fest / cafeteriadelen vid tävling
Ulf - Anläggning

§ 2 Firmatecknare
Ordförande Mats Gustafson (650508-2955) och Lotta Samuelsson (611201-7808) skall vara firmatecknare.


§ 3 Triathlon
Hallen kommer att hyras under triathlonet under 3 års tid. Ny brandsimulering har  gjorts så vi har tillstånd för 3 000 personer i själva halldelen.


§ 4 Klubbmästaren 2012
Tävlingen kommer att gå av stapeln i september, Gustav blir ansvarig.


§ 5 Fotografering
Fotografering av styrelsemedlemmarna avklarades.


§ 6 Övrigt
Ta in priser på kaffeautomat från bolag såsom Acapo samt t ex Löfbegs lila för att utvärdera och om det är prisvärt införskaffa densamma.

Kyldisk vid cafeteria för att kunna hålla smörgåsar och dylikt fräscht skall införskaffas och monteras.
Serveringsvagn ska införskaffas för att kunna möjliggöra säljrunda på läktare / utomhus.
Handdukar (typ Ikea) ska införskaffas och finnas till försäljning i cafeterian för de som har glömt.


Årsmötesprotokoll 12 mars - nr 2

Årsmöte i Kalmar Tennisklubb för verksamhetsåret 2011

§ 1 Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 2 Mats Gustafson förklarade mötet öppnat.

§ 3 Dagordningen godkändes

§ 4  Carl-Johan Nordblom valdes som ordförande för mötet och Ulf Hastlindh valdes som sekreterare.

§ 5 Att som justeringsmän jämte ordförande justera protokollet valdes Sigge Wennlöf och Bertil Stolt.

§ 6 Mats Gustafson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2011. Klubben har anordnat ett stort antal tävlingar / läger med olika inriktningar under 2011. Antalet juniorer i juniorträning är lika förra året med ca 300 st. Flera står på kö. Medlemsantalet har dock minstat med 69 personer till 804 st.

§ 7 Revisor Björn-Olof Petersson konstaterade att klubbens omsättning ökar från år till år och att klubbens ekonomi är fortsatt god. Årets överskott blev ca 100 000 kr. Efter att ha föredragit revisionsberättelsen föreslogs att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

§ 8 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§ 9 Medlemsavgift. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad för år 2012 (Junior 225 kr, Senior 450 kr samt Familj 700 kr).

§ 10 Simon Ekholm valdes till Årets Junior. Motiveringen var att: Simon Ekholm är en tränings- och tävlingsflitig junior som älskar sin tennis. Han har verkligen visat att trägen vinner och nu har detta gett resultat som  även syns på rankingen. Simon har en härlig klubbkänsla och ställer alltid upp för klubben när det behövs. Fortsätt med detta så kommer du gå långt. Lycka till!

§ 11 Inga förslag har inkommit som väckts av styrelsen eller som till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst sju dagar före mötet. 

§ 12 Följande val förrättades:  
a) Mats Gustafson valdes som klubbens ordförande för ett år       
b) Jill Elgehed valdes som ledamot för ett år      
c) Gustav Bergman och Carl-Johan Nordblom valdes som ledamöter för två år      
d) Stefan Malmgren och Björn-Olof Petersson valdes som revisorer för ett år      
e) Peter Larsson och Ola Gustafsson valdes som revisorssuppleanter för ett år      
f) Gustav Bergman, Pia Etin och Peter Larsson valdes att fungera som valberedning för nästkommande årsmöte. Gustav Bergman skall fungera som sammankallande

§ 13 Mats Gustafson informerade om KTKs utbyggnadsplaner med en ny hall. Kalmar Bordtennisklubb är ej längre med i planeringen, däremot är Badmintonklubben Kvasten intresserade. I nya hallen planeras också för Squash och nya racketsporten Paddel. Vid en tillbyggnad kommer alla fem utebanorna få ett nytt läge på framsidan av hallen. Kommunen är väldigt välvilligt inställda till våra planer och det ser ut som vi kan få investeringsbidrag på 50 % och sedan ett årligt driftsbidrag. Vi jobbar nu på att ta fram ritningsunderlag från arkitektfirma till offertförfrågan. Stor försiktighet kommer att tas vid framtida beslut så att befintlig verksamhet inte på något sätt äventyras. Planer finns även på att ansöka om medel från Allmänna arvsfonden.

§ 14 Inga övriga frågor. Mötet förklarades avslutat. 


Carl-Johan Nordblom                  Ulf Hastlindh
Ordförande                                  Sekreterare


Styrelseprotokoll 31 januari 2012 - nr 1

Närvarande styrelseledamöter: Mats Gustafson, Carl-Johan  Nordblom, Jörgen Ström, Mona Larsson, Susanne Söderberg, Gustav Bergman, Ulf Hastlindh

Adjungerade: Lotta Samuelsson, Åke Svensson

§ 1 Tennisresor utomlands
Jozo Grbavac har tagit kontakt vad gäller utbyte mellan Ljungby TK och Kalmar TK. Våra medlemmar har möjlighet att följa med på deras tennisresa till Dubrovnik 5-12 maj, 6.500 sek för en vecka. Kalmar TK har ambitionen att genomföra en resa till Alicante i år igen. Det är tänkt att vi skall åka i september/oktober 2012 och då i mån av plats bjuder vi in Ljungby TKs medlemmar.


§ 2 Personal
Marianne har sista dagen idag 31/1 och får nu enligt lag inte jobba hos oss förrän om 3 månader. Vi hoppas på att hon kan komma tillbaks en ny runda och fram till dess försöker personal att täcka upp i bästa möjliga mån.


§ 3 Årsmöte
Årsmöte kommer hållas i tennishallen 12/3 klockan 18.00.

§ 4 Utbyggnad
Vi har fått in 2 ritningsförslag vilket måste omarbetas för att vara likvärdiga då priserna skilde sig väsentligt och efter det ta beslut utefter de nya förslagen. En diskussion med kommunen kommer därefter att tas för att försöka få dem ta en större del av ritningskostnaden. Ett förslag är att försöka få ett bidrag av allmänna arvsfonden för investeringen av rackethallen. Detta utreds vidare.


§ 5 Övrigt
Caroline Möllesand har uppdrag att ta fram en ny presentation för klubben för att kunna visa kommun / andra intressenter – prislapp ca 10 000 kronor.


Styrelsen har beslutat att köpa en traktor för 50.000 sek till utomhusbanorna för att underlätta bultning / iordningställande av banorna.

Mats Gustafson                                  Gustav Bergman
ordförande                                          sekreterare

 

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in