Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Protokoll år 2021

Styrelseprotokoll 2021-11-08 – nr 11

Närvarande: Andreas Helgesson (via videolänk), Viktor Emlund, Lisa Jalmander, Sabine Dervå (via videolänk), Mats Olsson och Mats Gustafson

Adjungerande: Åke Svensson, Carl Enlund

§1
Ordförande öppnade mötet.

§2
Föregående protokoll gicks igenom.

§3
Viktor Emlund valdes till sekreterare.

§4
Mats Olsson valdes till justeringsman.

§5 
Padelhallen är klar för spel och vi är nöjda med utvecklingen och beläggningen. Återstår att lägga in mattan när betongens fuktighet är nere i 85% (senaste mätning, 91%). Åke ska kalla Multibygg för ny fuktmätning. Den tidigare planerade ”invigningen” planeras om till ett ”öppet hus” lördagen den 11/12 i samband med julmarknad, med eller utan matta.

§6
Finns efterfrågan på att hyra padelrack utanför bemannad tid. Mats Olsson kollar upp förutsättningarna för en uthyrningsautomat.

§7
Nästa styrelsemöte planeras till fredag den 10/12.

Justeras Mats Olsson         Vid protokollet Viktor Emlund


Styrelseprotokoll 2021-10-11 – nr 10 

Närvarande: Andreas Helgesson, Lisa Jalmander, Mats Olsson, Mikael Georgsson, Viktor Emlund, Sabine Dervå.
Adjungerande: Åke Svensson, Carl Enlund, Lotta Samuelsson

Mötet inleddes med en presentation av våra nya tränare Hannes Liljegren och Viktor Björklund.

§1
Ordförande öppnade mötet.

§2
Föregående protokoll gicks igenom.

§3
Sabine Dervå valdes till sekreterare.

§4
Lisa Jalmander valdes till justeringsman.

§5 
Dragning om det finansiella i projektet padelhall. Beläggningen ser bra ut till en start.

§6
Mattorna på ytorna utanför banorna i padelhallen blir senarelagt på grund av att betongen ska torka innan det kan göras.

§7
Preliminär invigning av padelhallen är 27/11-21. Mer information kommer.

§8
Från och med 15/10 kan bokningar av padeltider inomhus göras (under förutsättning av att besiktningen av banorna går igenom.

§9
Parkeringsfrågan diskuteras och det besked som lämnats av kommunen är att nedre delen av parkeringen vid Ekudden kommer att bli tidsbegränsad.

§10 
Den långsiktiga parkeringsfrågan runt kanotklubben håller Mats Gustafson i med skolan och kommunen.

§11
Styrelsen diskuterar hur/om vi kan göra något för att lobba för att fler lämnar bilen hemma och tar alternativ färdsätt till vår anläggning.

Nästa möte 21-11-08


Justeras Lisa Jalmander         Vid protokollet Sabine Dervå


Styrelseprotokoll 2021-09-04 – nr 9 

Närvarande: Andreas Helgesson, Mats Olsson, Sabine Dervå, Mikael Georgsson, Viktor Emlund, Mats Gustafson, Lisa Jalmander 
Adjungerande:  Carl Enlund, Lotta Samuelsson och Åke Svensson 

§1
Andreas öppnade mötet. 

§2
Föregående protokoll gicks igenom.

§3
Mats G sekr // Mats O justerar protokollet.

§4
Playtomic dålig service, ev hjälp ifrån Spansktalande ( Tarek tillfrågas ) // Lotta
Teknik: Carl håller koll på system via SVTF

§5 
Bidrag hall renovering / Åke fryser bidraget inför fönsterbyte.

§6
Tränar presentation: Nya tränare presenterar sig på nästa möte.

§7
Loggan: klar blir med gul/grön boll

§8
Sociala medier: Calle håller i detta med Info Service.

§9
Nya Hallen: Personalen håller i start erbjudande / Calle håller i kommunikation Soc medier

§10 
P-frågan Gröndals IP kort sikt akuta åtg Andreas och Åke / 3 timmars P
Lång sikt nya P ytor och rondell Mats G och Lotta 

§11

Övrigt: Cafe ökar, antal medlemmar ökar, stort intresse junior Padel. Mötesdatum kommer ifrån Andreas för hösten.


Justeras Mats Olsson                                        Sekreterare Mats Gustafson


Styrelseprotokoll 2021-06-21 – nr 8 

Närvarande: Andreas Helgesson, Mats Olsson, Sabine Dervå, Mikael Georgsson, Viktor Emlund, Mats Gustafson, Lisa Jalmander 
Adjungerande:  Carl Enlund, Lotta Samuelsson och Åke Svensson 


Mötet hölls i Åke och Lottas trädgård

§1
Andreas öppnade mötet. 

§2
Mats valdes till sekreterare och Li.

§3
Talande larm. Carl informerade om att han fått besked av Magnus Widlind att vi kan var upp till 300 personer i tennishallen innan det behövs talande larm. Talande larm skulle i så fall innebära en investering närmre en halv miljon kronor. Beslut: Vi behåller som det är och investerar i dagsläget inte i talande larm.

§4
Padelhallen. Beräknad likviditet vid projektets slut är 1,5 mkr. Mikael Georgsson informerade om aktualiteter kring hallbyggandet.

§5 Utrustning
Ljudanläggning: I samband med information om padelhallen kom mötet också att prata om ljudanläggning för hela området (hallar och utemiljö) samt om fiber. Calle hade bl a fått in offert på ljudanläggning runt 400 tkr. Beslut: Mötet beslutade att i dagsläget inte investera i ljudanläggning men däremot att vi kan ta höjd och förbereda för att kunna investera och installera i framtiden och ta fram plan för detta. 

Fiber
. Mötet ansåg det viktigt att vi har bra bredband i hallar och området. Beslut: Åke kollar upp om möjligheterna och förutsättningar för KTK att anslut till fibernätet.

Teknik
. Mjukvara för skärmpresentation. 9000 kr i engångsavgift och 6000 kr som årsavgift. Beslut: OK att köpa in mjukvaran. Skärmar får vi se över hur vi kan lösa med vilka och antal.

Carl berättade också om andra spännande stödverktyg som Padelgo och önskemål om en app. Förslagsvis skrivs önskemålen in i anläggningsdokument som framtida önskemål.

§6 Tennishallens västra långsida
Det finns viss osäkerhet kring inkommen offert för plåtbeklädnad och montering på tennishallens västra sida. Arbetet med att se över offert, eventuellt lyssna med fler leverantörer hanteras genom ”padel-hall-gruppen”. Viktigt att fasaden färdigställs innan årsskiftet.

§7 Ny tränare
Personalen har gjort ett mycket fint arbete med rekrytering av nya tränare, såväl till tennis som padel. Åke och Carl informerade om de nya tränarna varav en är heltidstränare, Viktor Björklund som förutom tränare arbetat med tävlingar, domare mm. Startar tjänsten 1 september 2021.

§8 Roller och tränare
Åke och Carl berättade om de nya tränarna, heltid samt timanställda. Det ser väldigt bra ut med intressanta och kompetenta tränare, både till tennis som padel.

I mötet togs upp om rollfördelning och ansvarsområden hos personalen. Gällande sportsliga delen ser Carl och Åke att det blir lättare för dem att komma med förslag nu när rekrytering av ny heltidstränare samt timtränare är klart. Att arbeta fram efter sommaren – personalen (Carl, Åke, Lotta) ser på deras roller, ansvar och arbetsområden framöver och kommer med förslag.

§9 Finanspolicy
Lotta tar kontakt med Peter Roosling om ta fram förslag på Finanspolicy.

§10 Kalmarspelen, seriespel
Anmälningsperioden är igång till KalmarSpelen. I mötet diskuterades om hur vi kan få ännu fler att delta i tävlingen och om några informations/marknadsinsatser kan göras ytterligare. Lotta kommer bl a maila ut till medlemmarna.
Landskapsmästerskap RM arrangeras den 12-17 augusti av KTK.

§11 Ekonomi
Lotta hade skickat ut ekonomiunderlag inför mötet. Ser mycket fint ut.

§12 Logga
Ny logga är under arbete. Fler på mötet föredrar den gröntonade varianten före den gula. Inga beslut, personalen arbetar vidare med loggan och kommunikationsbyrån

§13 Annat
Tennisens dag är den 21 augusti.

Diskuterade mat/fiket.

 
Justeras Lisa Jalmander                                        Sekreterare Mats Olsson


Styrelseprotokoll 2021-05-17 - nr 7

Närvarande: Andreas Helgesson, Mats Olsson, Sabine Dervå, Mikael Georgsson, Viktor Emlund, Lisa Jalmander
Adjungerande:  Carl Enlund, Lotta Samuelsson och Åke Svensson

§1
Andreas öppnade mötet.

§2
Viktor Emlund valdes till sekreterare och Sabine Dervå till justeringsman.

§3
Föregående protokoll gicks igenom.

§4
Diskussion kring brandsäkerhetsåtgärder. Åke uppdras att på byggmötet efterfråga kostnad för flytt av nödutgångsdörrar från norra till östra sidan samt om det innebär merkostnad att göra det senare snarare än nu. Carl skall skapa en kravspecifikation för att få in offerter.

§5
Mikael går igenom status gällande tillbyggnaden. Åke ansvarar för att stegen upp till taket avlägsnas.

§6
Lotta redogör för ekonomin.

§7
Åke berättar att det är (i princip) klart med ny heltidstränaren, Viktor Björklund. Åke och Carl får uppdrag att se över tränarnas interna ansvarsfördelning.

§8
Angående marknadsföring och kommunikation får Carl i uppgift att söka kontakt med någon med kompetens i digital kommunikation. Stöd av Mats. Budget 20 000.

§9
Diskussion kring hållbarhets- och värdegrundsarbete.

§10
Önskelista kring teknisk utrustning. Carl ansvarar för den.

§11
Viktor redogör för tankar kring gymmet. Skall återkomma med mer detaljerade förslag.


Justeras Sabine Dervå                                 Sekreterare Viktor Emlund


Styrelseprotokoll 2021-04-12 – nr 6

Närvarande: Andreas Helgesson, Mats Olsson, Sabine Dervå, Mikael Georgsson, Viktor Emlund, Mats Gustafson, Lisa Jalmander
Adjungerande:  Carl Enlund, Lotta Samuelsson och Åke Svensson

§1
Andreas öppnade mötet.

§2
Lisa valdes till sekreterare och Mats Olsson till justeringsman.

§3
Föregående protokoll gicks igenom.

§4
Playtomic – grusbanor och hardcourt ska vara med i bokningssystemet, men företaget har inte löst det ännu åt oss.

§5
Ekonomi. Allt ser bra ut och flyter på. Bokföring som molntjänst: Idrott Online har bytt till Visma. Vi ska jämföra Visma och Fortnox.

§6
Padelhallen. Bygget påbörjades förra veckan. Mikael och Åke har möten löpande med Multibygg. Vi måste ge besked till Ironman senast 1 maj om vi kan ta in 2000 personer eller ej.

§7
Rekrytering tränare. Åke ska ha Teams-möten med två tränare som är intressanta och intresserade att jobba på KTK.

§8
Viktor, Åke och Carl har haft möte om juniorer, tävling och träning både tennis och fys och funderat och planerat för framtiden.

§9
Gymmet ska renoveras och maskinerna lagas. Viktor gör lägesbild och kommer med råd och vi ber Ronny laga maskinerna. Det finns förslag på att vi ev. kan använda Severinsrummet och ha några maskiner där för uppvärmning innan spel.

§10
Underhållsplan. Laga tennisbanorna inomhus. Börja med att fräscha upp banorna och laga hela området bakom baslinjen med heltäckande färg först (som på banan 3) och sedan i steg två göra en helrenovering längre fram av samtliga banor inomhus.

§11
Vi har anmält intresse att vara medarrangör till pickleball touren 2022.

§12
Möte med padelkommittén ihop med Carl och Åke. Padeltränarmöte snart och vi ska ta bilder på alla tränare och sätta upp. Vi jobbar på att även rekrytera kvinnliga tränare.

§13
Vi ska ta fram en finanspolicy och attestregler med beloppsgränser. Ansvarig Mats Olsson.

§14
Svenska Padelförbundet har gått ut med nya restriktioner pga Covid-19 som förhindrar all tävlingsverksamhet som inte är elit. Detta inkluderar bl a ligaspel och Americano. KTK avbryter därför KTKs ligaspel fr o m 9 april tills man ändrar restriktionerna som i nuläget gäller till den 30 juni. Styrelsen beslutade att alla inbetalda kursavgifter för ligaspelet vt-21 skall återbetalas.

Justeras Mats Olsson                Sekreterare Lisa Jalmander
      


Konstituerande styrelsemöte Kalmar TK 2021-03-24 - nr 5

Närvarande: Andreas Helgesson, Lisa Jalmander, Mats Olsson, Sabine Dervå, Mikael Georgsson, Mats Gustafson, Viktor Emlund
Adjungerande: Lotta Samuelsson, Åke Svensson, Carl Enlund

§1
Styrelsen konstituerar sig:
Ordförande Andreas Helgesson (nyval 1 år)
Vice ordförande Lisa Jalmander (nyval 2 år)
Sekreterare Mats Olsson
Ledamot Sabine Dervå (nyval 2 år)
Ledamot Viktor Emlund (nyval 2 år)
Ledamot Mikael Georgsson
Ledamot Mats Gustafson

§2
Firmatecknare
Ordförande Andreas Helgesson (740428-2951) och Lotta Samuelsson (611201-7808) skall vara firmatecknare var för sig.

§3
Återbetalning av inbetalda kursavifter ht-20
Styrelsen beslutade att alla inbetalda kursavgifter ht-20 (juniorträning, vuxenkurser, frukost-tennis) som blev inställda pga Covid-19 skall återbetalas.


Mats Gustafson                      Andreas Helgesson
Justeras                                SekreterareÅrsmötesprotokoll Kalmar TK 2021-03-24- nr 4

Närvarande på webben: Andreas Helgesson, Mats Gustafson, Peter Roosling, Lisa Jalmander, Viktor Emlund, Lotta Samuelsson, Åke Svensson, Carl Enlund, Mikael Georgsson, Christina Thureson, Mats Olsson, Sabine Dervå, Tobias Carlsson, Henrik von Heijne, Björn Gyllenvind och Roger Johansson

 
§1
Fråga om mötets behöriga utlysande. Årsmötet konstaterar att mötet är behörigt utlyst.

§2
Styrelsens ordförande Andreas Helgesson förklarar årsmötet öppnat.

§3
Årsmötet godkänner dagordningen.

§ 4
Mats Gustafson valdes till ordförande och Lotta Samuelsson valdes till sekreterare

§5
Viktor Emlund och Sabine Dervå valdes till justeringsmän.

§6
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och Andreas Helgesson berättade lite om år 2020.

§7
Revisorernas berättelse. Revisor Peter Roosling meddelar att redovisningen följer gällande lagstiftning och att det är ordning och reda. Revisorn föreslår årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

§8
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§9
Medlemsavgifter behålls oförändrade 2021 (250 kr junior, 500 kr senior och 750 kr familj).

§10
Årets Junior 2020. Chefstränare Åke Svensson delar ut pris till Årets Junior Rebecka Jerlardtz
med motiveringen:
”Rebecka Jerlardtz är en hårdslående, ambitiös och viljestark talang som gjort stora framsteg de senaste åren. Hon är för tillfället rankad delad 6:a i Sverige i hennes åldersgrupp flickor födda 2004. Hon bygger upp sitt spel på hårda grundslag och servar. Med lite mer säkerhet i spelet kommer hon att klättra ytterligare några placeringar på sverigerankingen på kort sikt och på lång sikt kan hon gå hur långt som helst. Rebecka har tränat på bra under pandemin och vi ser verkligen fram emot att få börja se henne vinna tennistävlingar igen.
Lycka till med den framtida tenniskarriären!”

§11
Stadgeändringar. Ingen förändring.

§12
Valberedningens sammankallande, Christina Thureson, presenterar förslag på val till styrelsen, revisor och revisorssuppleanter samt valberedning.

 • Andreas Helgesson valdes till ordförande (för en tid av ett år)
 • Lisa Jalmander, Viktor Emlund och Sabine Dervå valdes till nya styrelseledamöter (för en tid av två år)
 • Peter Roosling valdes till revisor och Anders Nygren valdes till revisorssuppleant (för en tid av ett år)
 • Roger Johansson (ordf.), Carl Enlund och Fredrik Dahl valdes som valberedning (för en tid av ett år)

§13
Övriga frågor.

1. Padelutbyggnad - Andreas informerade om de ekonomiska siffrorna

 • Den totala investeringen är ca 16 000 000 kr
 • Ursprungliga banklån på ca 2 000 000 har utökats till sammanlagt 6 350 000 kr
 • Revers med Multibygg (7 år) 4 400 000 kr
 • Leasingavtal 6 padelburar (5 år) 2 500 000 kr (burarna köper KTK ut efter 5 år med ett restbelopp på 250 000 kr)
 • Från KTKs kassa 2 700 000 kr
 • Ett styrdokument som arbetats fram av Roger Johansson i projektgruppen följs upp vid varje byggmöte. Kostnaderna stäms då av mot KTKs likvida medel.

2. Nya uppdrag för styrelsen
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över ett styrdokument vad gäller attesträtt och en
finanspolicy.

 

Sekreterare Lotta Samuelsson                            Ordförande Andreas Helgesson

 

Justeringsman Viktor Emlund                              Justeringsman Sabine DervåStyrelsemöte Kalmar TK 2021-03-08 - nr 3

Närvarande via teamsmöte:  Andreas Helgesson, Sabine Dervå, Viktor Emlund, Mikael Georgsson, Mats Gustafsson, Lisa Jalmander och Mats Olsson

Adjungerande: Lotta Samuelsson, Åke Svensson och Carl Enlund

§1
Andreas öppnade styrelsemötet

§2
Föregående protokoll, inga invändningar

§3

Mikael Georgsson valdes till sekreterare, Mats Olsson valdes till justeringsperson

§4
Ekonomi

 • Mycket bra redovisning och sammanställning av Lotta. Styrelsen var stolta och trygga med resultatet.
 • Lotta kommer ha genomgång med vår revisor Peter Roosling vecka 11, 2021
 • Kalkylavstämningen som Roger Johansson och Lotta gör varje månad för att vi ska ha kontroll på vår likviditet för Padelhallen redovisades av Andreas

§5
Ommålning av tennisbanorna redan under 2021 ca 350 000kr diskuterades

 • Det går inte att få bidrag, Carl och Lotta har försökt.
 • Åke redogjorde för att förutsättningar och vår strategi (minst 15 grader och beställning bör göras senast i mars för att vi ska få en slot under sommaren).
 • Åke ringer och kollar mer exakt om förutsättningar. Inget beslut togs.
 • Förbättring som bakom baslinjen på bana 3 kan göras om vi väljer att göra en snabbfix tillsvidare.
 • Styrelsen beslutade att Åke fick i uppdrag att se över underhållsplanen.
 • Nytt möte där vi prioriterar ordentligt innan vi beslutar om ommålning av befintliga tennisplaner inomhus (bl.a. togs fönster mot väster upp som exempel)

§6
Vi har Ironman inbokat i augusti 2 500 pers. Brandskyddet begränsar till 150 under bygget. Därefter får vi ansöka på nytt. Åke har möte med Göran Tunberg och Johan Frostberg i veckan för att få klarhet i vad vi kan förvänta oss efter bygget. Åke återkommer med information.

§7

Styrelseaktivitet utomhus den 12 april kl 19-20
Styrelsemöten kl 20:00-22:00 måndagar 12 april, 17 maj, 14 juni

§8
Viktor, Carl och Åke Juniorverksamheten

 • Vad klubben prioriterar till juniorer diskuteras
 • Systematisk och mer periodiserad träning
 • Hur ska vi utmana juniorerna när det inte finns tävlingar (pandemi)?
 • Styrelsen önskar en mer omfattade redovisning på kommande styrelsemöte

§9
Pickleball

 • Det gick inte att söka bidrag för att kunna hyra banor i den nya sporthallen bredvid tennishallen.
 • Planen är att hyra hallen 2 gånger per vecka. Hela hallen innebär 9 banor.
 • Förslag Pickleballabonnemang innebär förslagsvis att man får delta på uppsatta tider under en termin. Tanken är att det ska täcka kostnaderna för hyran av hallen så vi bygger upp sporten.
 • Styrelsen beslutade att vi ska lämna in intresseanmälan till kommunen angående bokning om att hyra nya hallen för Pickleball och satsa.

§10
Playtomic
Styrelsen beslutade att möte ska sättas upp på Teams-möte med företrädare för Playtomic så att vi får klarhet i våra frågor kring support och systemets möjligheter.

§11
Elitstödet
Vi har inte tilldelats Elitstöd för år 2021 trots att vi spelar i division 1, vi fortsätter undersöka.

 

Justeras Mats Olsson                                     Sekreterare Mikael Georgsson                                          Styrelsemöte Kalmar TK 2021-02-01 - nr 2

Närvarande via teamsmöte: Andreas Helgesson, Lisa Jalmander, Mats Olsson, Mikael Georgsson, Mats Gustafsson, Viktor Emlund och Sabine Dervå.

Adjungerande: Lotta Samuelsson, Åke Svensson och Carl Enlund.

Innan ordinarie möte var två gäster inbjudna för att tala om digital marknadsföring, Patrik Karlsson från Kalmar Science Park och Natalia Ruiz från Wilson Creative.

§1
Ordförande öppnade mötet

§2
Sabine Dervå valdes till sekreterare

§3
Viktor Emlund valdes till justeringsman

§4
Styrelsen antar målen som är satta för 2021.

Tennis

 • 250/termin juniorer i träning 2021-22
  300/termin juniorer i träning 2023
  Underhålla tränarstaben med 3,5 tjänst tränare + minst 10 hjälptränare
 • 3 utveckling/tävlings/elitgrupper med 20 spelare på tävlingssidan (juniorverksamheten)
  Införa struktur och årshjul med föräldramöten och planerade aktiviteter för matchspel
  Siktar på 30st 2022
 • Under 2021 bygga ett lag för att etablera sig i div. 1 med en långsiktig satsning att fostra egna spelare för spel på den nivån.
 • Satsa på ett damlag 2021
Kurser
 • Padelkurser för vuxna behålla omfattning och intäkt 2021 - fokus på sommarverksamhet. 
 • Tenniskurser för vuxna - behålla samma omfattning och intäkt 2021
Padel
 • Uppstart juniorträning 2021 med 50st juniorer i löpande träningsverksamhet
Pickleball
 • Få igång verksamhet. Juniorträning och vuxenaktivitet. Fokus vår-sommar.
  Ambition att komma in i sporthallen 2021
Beläggning
 • Under året ta fram en rapport för att mäta utfall på total beläggning samtliga banor (mått i timmar och andel av max beläggning) Oavsett kurs, uthyrning, juniortennis - all beläggning.

Medlemmar i KTK

 • 2021 : 1200
 • 2022: 1500

§5
Information om utbyggnaden av Padelhallen. Åke Svensson är KTK:s huvudkontakt gentemot Multibygg och kommunen. Styrelsen tar ett inriktningsbeslut på att förbättra fasaden söder och väster ut med plåt med hjälp av Multibygg.

§6
Prissättning padel diskuteras. Personalen har en strategi för prissättning och abonnemang. Det kommer vara medlemspriser för banhyra även på padel inomhus.

§7
Personalen informerar om att sponsringsarbetet går bra.

§8
Ny hiss ska införskaffas med hjälp av bidrag från kommunen.

§9
Årsmötet kommer att hållas onsdag 24/3 kl 19. Mer information kommer.

§10
Beslut fattas om att vi ska ha en ny shop våren 2021.

§11
Styrelserum/konferensrum är renoverat.


Nästa styrelsemöte är mån 8/3 kl 20

 
Justeras Viktor Emlund         Sekreterare Sabine DervåExtra Årsmöte Kalmar TK 2021-01-10 - nr 1

Närvarande via teamsmöte: Andreas Helgesson, Lisa Jalmander, Mats Olsson, Mats Gustafson, Roger Johansson, Mikael Georgsson, Albert Georgsson, Adam Svensson, Åke Svensson, Lotta Samuelsson, Henrik von Heijne, Lasse Johansson, Markus Lindqvist, Carl Enlund, Jonas Conradsson, Magnus Gullberg, Björn Gyllenvind, Mark Tysper, Anette Karlsson, Joakim Jerlardtz, Fredrik Dahl, Viktoria Idermark Jerlardtz, Erik Janefrid, Mikael Björlefeldt, Pär Svanfeldt, Erika Keanius, Sabine Dervå, Felicia Dervå, Tobbe Carlsson, Ulrik Nilsson, Christina Thureson, Kenth Augustsson, Love Kanje Aron Sarenwald

§1
Mötet konstaterades vara behörigt utlyst.

§2
Mats Gustafson valdes till ordförande och Lisa Jalmander till sekreterare för mötet.

§3
Andreas Helgesson och Carl Enlund valdes till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och Lotta Samuelsson valdes till rösträknare (34 st)

§4
Mötet beslutade att göra stadgeändringar enligt nedan, gulmarkerat är förslag på ändring.

§1 Allmänt
Kalmar Tennisklubb, stiftad den 17 april 1914, har till ändamål att verka för (tennissportens) tennis och andra racketsporters utveckling genom att skapa goda träningsmöjligheter och genom att bedriva en med hänsyn till tillgängliga resurser väl anpassad verksamhet samt att utbilda goda idrottsmän och skapa en god kamrat och idrottsanda.

§3 Tillhörighet
Klubben är medlem i specialidrottsförbundet Svenska Tennisförbundet och därigenom är klubben ansluten till Riksidrottsförbundet. På regionsnivå är klubben medlem i Svensk Tennis Syd. Klubben är också medlem i Svenska Padelförbundet.

§5
Mötet avslutades.

Efter mötet fick medlemmarna möjlighet att ställa frågor.

Sekreterare Lisa Jalmander                  Ordförande Mats Gustafson


Justeringsman Andreas Helgesson        Justeringsman Carl Enlund

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in