Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Protokoll år 2020

Styrelsemöte Kalmar TK 2020-11-30 - nr 9

Närvarande: Andreas Helgesson, Mikael Georgsson, Lisa Jalmander, Mats Gustafson, Mats Olsson, Sabine Dervå, Viktor Emlund
Adjungerande: Åke Svensson, Carl Enlund, Lotta Samuelsson

§1

Andreas öppnar mötet

§2

Viktor väljs till sekreterare

§3

Mikael Georgsson väljs till justeringsperson

§4

Andreas går igenom föregående protokoll. Fanns inga pengar i ”Projektstöd Anläggning IF 2020”.

§5

Åke har förhört sig angående hissen. Enligt uppgift kommer motorn inte att behöva bytas ut. Fortsätter med service.

§6

Styrelsen föreslår följande förändringar i stadgarna:
Under §1 Allmänt: Tillägg av lydelsen ”Tennis och andra racketsporter”
Under §3 Tillhörighet: Tillägg av ”Klubben är också medlem i Svenska Padelförbundet.”

Vi planerar för extra årsmöte 10/1 för beslut om stadgeändring.

§7
Genomgång av underhållsplan. Åke får i uppdrag att ansvara för dokumentet och uppdatera med relevant information.

§8

Mikael och Sabine har tittat på shopen och har förslag på renovering.

§9

Aktiviteter:
Åke kontaktar säljare för Bullpadel och Babolat
Åke pratar med Ted Lundqvist
Sabine kollar skåp från IKEA
Mikael tar kontakt med Jonas Landin
Skall arbeta vidare med detta enligt styrelsen

§10

Lotta informerar om ekonomin. Goda resultat. Ambition om att utveckla budget för 2021 och arbeta mer med budgetering framöver.

§11

Diskussion kring smittskyddsåtgärder. Vidtagna åtgärder anses tillräckliga.

§12

Genomgång av juniorverksamheten. Finns en stor utvecklingsgrupp att förvalta. Åke tar fram ett årshjul med aktiviteter.

§13

Nästa möte med fokus på målsättningar den 14/12 kl 20:00

§14

Mötet avslutas

 

Mikael Georgsson                                    Viktor Emlund
Justeras                                                     Sekreterare


Styrelsemöte Kalmar TK 2020-09-21 - nr 8

Närvarande: Andreas Helgesson, Lisa Jalmander, Mats Olsson, Mikael Georgsson, Mats Gustafson, Sabine Dervå, Viktor Emlund

Adjungerade deltagare: Åke Svensson, Lotta Samuelsson, del av mötet Carl Enlund

Gäst: Björn Gyllenvind


§1 
Andreas öppnade styrelsemötet

§2 
Mats Gustafson valdes till sekreterare

§3 
Sabine Dervå valdes till justeringspersoner

§4 
Lotta redogjorde för ekonomin januari-augusti som fortfarande är i balans

§5
 
Wi-Fi, styrelsen beslutade låta personalen anslå och marknadsföra

§6
 
Hissens framtid, dyr och gammal
Beslutades att Åke skulle se på alternativa leverantörer och undersöka om bidrag från allmänna arvsfonden

§7

Shopens utveckling
Mikael Georgsson och Åke Svensson skall diskutera vidare om utökat utbud

§ 8
KTKs mål
Styrelsen beslutade att godkänna att samtliga mål ifrån personalen är uppfyllda, t ex ökad beläggning, medlemsantal, juniorer i träning, tävling mm

Beslutades om att tränarna skall uppmuntra och verka för att tävlingsjuniorer faddrar och hjälper andra att tävla samt att tränarna tar fram ett årshjul över årets händelser för juniorernas föräldrar som ofta inte själva spelar tennis och vet hur tävlingsverksamheten fungerar och även övriga aktiviteter.

§9
Målning av picklebana på bana 4.
Styrelsen beslutade att avvakta detta och leta efter ny hall för två tider två kvällar i veckan. Finns idag 3 licensierade tränare och totalt ca 50 som privat under sommaren samt ca 15 aktiva.

§10
Padelhall utveckling
Styrelsen beslutade att godkänna inlämnat bygglov med de färgändringar som önskades av SBK. Besked om handläggning ca 30 dgr. Överklagan innan laga kraft ytterligare en månad men troligt ja då sakägare endast är kommunen. Styrelsen beslutade att det OK att skriva avtal med vald leverantör.

§11
Styrelsen beslutade att ta en kostnad om ca 80 tsek för att köpa spelare för  sammandragningarna. I Kalmar spelas det 14-15 november. Publikantalet oklart och personalen skall invänta folkhälsomyndighetens beslut.

§12
Playtomic bokningssystem
Styrelsen beslutade att låta personalen fortsätta med implementering, totalt ca 30 dgr

§13
Idrottsskolan genomförd
Styrelsen godkände och berömde genomförd aktivitet

§ 14
- Styrelsen beslutade att ansöka om ”Projektstöd Anläggning IF 2020”.
- Ordf betonade att hålla koll i styrelsens dropbox / logg för att se postade aktiviteter
- Träning efter möte:
  Styr beslutade att erbjuda tennisspel för de som önskar efter nästa styrelse möte.

 
Mats Gustafson                                Sabine Dervå
Sekreterare                                 Justerare


Styrelsemöte Kalmar TK 2020-08-12 - nr 7

Närvarande: Sabine Dervå, Viktor Emlund, Mikael Georgsson, Mats Gustafson, Andreas Helgesson, Lisa Jalmander och Mats Olsson
Adjungerade deltagare: Roger Johansson och Johan Kjellnäs

§1 
Andreas öppnade styrelsemötet.

§2 
Lisa valdes till sekreterare.

§3 
Mats Gustafson och Mats Olsson valdes till justeringspersoner.

§4
 
Mötet inleddes med en sammanfattning och dragning av projektet om utbyggnad av hallen med 6 padelbanor och lounge yta. Projektgruppen har arbetat med ritningar, projektering, finansiering, kommunkontakter och tekniska aspekter sedan våren 2019. I projektgruppen har ingått personer inom KTK med lång erfarenhet och kompetens inom områdena bygg och projektering, finansiering, tennis- och padelhallar, en arkitekt, styrelsen och vår personal.

§5 
Styrelsen beslutade att godkänna genomförandet av investeringen om utbyggnad av hallen för 6 Padelbanor, ge mandat till projektgruppen att gå vidare och söka bygglov samt teckna entreprenadavtal för utbyggnad av hallen

§6
Styrelsen beslutade att uppta nya lån för (Nordea och Multibygg) och leasingavtal (Nordea) för investeringen samt att byta bank till Nordea.

 

Mats Gustafson              Mats Olsson                   Lisa Jalmander
Justeras                           Justeras                         Sekreterare                                                                                                   


Styrelsemöte Kalmar TK 2020-06-16 - nr 6

Närvarande: Andreas Helgesson, Mikael Georgsson, Lisa Jalmander, Mats Olsson Viktor Emlund, Mats Gustafson
Adjungerande: Åke Svensson och Lotta Samuelsson

§1 
Andreas öppnade mötet.

§2 
Lisa valdes till protokollförare.

§3 
Mikael valdes till protokolljusterare.

§4 
Lotta gjorde en ekonomisk redovisning. Det har gått väldigt bra hittills i år.

§5 
Åke gick igenom tränarsituationen inför hösten.

§6 
Genomgång av finansiering av utbyggnad/padelhall.

§7 
Personalen ska ha möte med Unisport och Padeltotal för att gå igenom detaljer som vilka underlag, padelburar, olika typer av belysning det finns, samt andra teknikaliteter.

§8 
Kommunens nya sporthall som byggs bredvid vår kommer att ha 9 st badmintonbanor och vi för en dialog med kommunen om att få linjer målade för att också kunna använda banorna till att spela pickleball. Mats Olsson följer upp och kollar så att det genomförs.

§9
Andreas avslutade mötet och vi gick ut och fick prova på pickleball på våra nya utebanor

 

Mikael Georgsson                             Lisa Jalmander
Justeras                                              Sekreterare


Styrelsemöte Kalmar TK 2020-06-09 - nr 5

Närvarande på webben: Andreas Helgesson, Sabine Dervå, Mikael Georgsson, Lisa Jalmander, Mats Olsson och Viktor Emlund
Frånvarande:  Mats Gustafson
Adjungerande: Åke Svensson, Lotta Samuelsson och Carl Enlund

§1
Genomgång och analys av hallutbyggnad. Åke fick uppdraget att kolla vilken typ av bottenplatta som behövs för att anlägga en tennisbana (inomhus) – 20 cm betonggrund? En koll för eventuell framtida konvertering från padel till tennis.

§2

Styrelsen beslutade att gå vidare med det större alternativet för tillbyggnad (6 padelbanor) och se om det finns möjlighet till finansiering och byggnation: 5 ledamöter för, 1 emot och 1 frånvarande. Personalen positiv till det större alternativet.

§3
Kommunen ska kontaktas igen angående nedfallet träd bredvid de nya grusbanorna, så att vi får en skriftlig försäkran från kommunen att de tar ansvar för framtida liknande händelser och står för återställandet av banorna, både ifall träd skulle ramla och om rötter skulle växa upp genom banorna utomhus. KTKs önskemål är att den rad träd som är närmast grusbanorna avverkas, då det är stor risk att ytterligare träd faller ned. Åke sköter kontakten med kommunen.Sabine Dervå                                  Lisa Jalmander
Justeras                                           Sekreterare


Styrelsemöte Kalmar TK 2020-05-11 - nr 4

Närvarande: Andreas Helgesson, Sabine Dervå, Mikael Georgsson, Lisa Jalmander, Mats Olsson Viktor Emlund
Frånvarande:  Mats Gustafson

§1
Styrelsen konstituerar sig:
Ordförande, Andreas Helgesson
Vice ordförande, Lisa Jalmander
Sekreterare, Mats Olsson (nyval 2 år)
Ledamot, Mikael Georgsson (nyval 2 år)
Ledamot, Sabine Dervå
Ledamot, Mats Gustafson (nyval 2 år)
Ledamot, Viktor Emlund 

§2
Firmatecknare
Ordförande Andreas Helgesson (740428-2951) och Lotta Samuelsson (611201-7808) skall vara firmatecknare var för sig.

§3
Övrigt

Hallutbyggnad
Mikael Georgsson föredrog statusen i hallutbyggnadsfrågorna.

Stöd
Personalen har gjort mycket fina insatser i att hitta och söka stöd till verksamheten vilket uppskattas mycket av styrelsen. Andreas informerade om glädjande besked att klubben erhållit 300 000 kr från Smålandsidrotten samt 80 000 kr från Kalmar kommun.

Mål
Beslut om mål i verksamheten för 2020 samt några längre mål.

 • Kalmar TK ska vara en mötesplats där alla ska kännas välkomna!
 • Vi ska jobba för många sociala aktiviteter på anläggningen under hela året. 
 • Under sommaren har vi fina tävlingar och sommartennis för alla åldrar. Vi bör växla upp juniorverksamhet med tennisskola eller liknande nu när vi har så många banor utomhus? (Typ 1-2 sista veckor sommarlovet)

Tennis

 • 240 juniorer i träning 2020
 • 350 juniorer i träning 2023
 • Minst 3 tränare (60-100%), tillräckligt med hjälptränare för att skapa förutsättningar att nå övriga mål (minst 10 st löpande) 
 • 3 utvecklings-, tävlings- och elitgrupper med 20 spelare på tävlingssidan (juniorverksamheten)
 • Under 2020 bygga ett lag för att etablera sig i div. 1 med en långsiktig satsning att fostra egna spelare för spel på den nivån.
 • Uppmuntra till match och tävling internt genom mindre enklare tävlingsformer.

Kurser

 • Öka kurser i padel med 25% under 2020
 • Öka kurser i tennis med 25% under 2020

Padel

 • Första spadtag på en utbyggnad under 2020
 • Uppstart juniorträning 2020, inled gärna under sommarlovsveckorna…

Pickleball

 • Få igång verksamhet. Americano och aktiviteter med intäkt om 20 000 kr

Beläggning

 • Öka tennisuthyrning med +400h 2020
 • Under året ta fram en rapport för att mäta utfall på total beläggning samtliga banor (mått i timmar och andel av maxbeläggning) Oavsett kurs, uthyrning, juniortennis - all beläggning.

Medlemmar i KTK

 • 2020 : 750
 • 2021 : 900
 • 2022: 1000Andreas Helgesson              Mats Olsson
Justeras                                Sekreterare


Årsmötesprotokoll Kalmar TK 2020-04-27 - nr 3

Närvarande: Andreas Helgesson, Lisa Jalmander, Bertil Stolt, Viktor Emlund, Lotta Samuelsson och Åke Svensson

Närvarande på webben: Carl Enlund, Mikael Georgsson, Christina Thureson, Mats Olsson, Sabine Dervå, Tobias Carlsson, Anders Nygren, Carl-Magnus Bäck, Juan Carlos, Johan Kjellnäs, Claes Wickman och Andreas Andersson

§1
Fråga om mötets behöriga utlysande. Årsmötet konstaterar att mötet är behörigt utlyst.

§2
Styrelsens ordförande Andreas Helgesson förklarar årsmötet öppnat.

§3
Årsmötet godkänner dagordningen.

§ 4
Andreas Helgesson valdes till ordförande och Lisa Jalmander valdes till sekreterare

§5
Mats Olsson och Bertil Stolt valdes till justeringsmän.

§6
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och Andreas berättade om 2019 som varit ett år med flera aktiviteter inom tennis, padel och pickleball och med träningsaktiviteter och tävlingar både för juniorer, seniorer och veteraner. Vi har fler lag än någonsin som är med och tävlar i olika serier. Resultatet var mycket bra, även att vi har renoverat inomhus och nyinvesterat utomhus. Ett stort tack till personalen för detta fina, utvecklande och framgångsrika år.

§7
Revisorernas berättelse. Revisor Carl-Magnus Bäck meddelar att redovisningen följer gällande lagstiftning och det är ordning och reda. Resultatet ligger på ca 950 000 SEK. Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för  styrelsen för den tid revisionen omfattar.

§8
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§9
Medlemsavgifter behålls oförändrade 2020 (250 kr junior, 500 kr senior och 750 kr familj).

§10
Årets Junior 2019. Chefstränare Åke Svensson delar ut pris till Årets Junior Malte Andersson med motiveringen:

”Malte är en stor bolltalang som har ett varierat spel som få i hans ålder. Han är taktisk och kan läsa av sina motståndare väl. Malte kan ändra sitt spel under en match och har gjort detta i många matcher som han annars säkert hade förlorat. Hans fokus på träningen har succesivt blivit mycket bättre och detta har lett till att hans träning har blivit mer effektiv. Tävlingsresultaten visar att han är bland de bästa i Sverige bland pojkar födda 2007. Om han fortsätter att utvecklas i den här takten så kan Malte nå långt i sin tenniskarriär. Det blir intressant att följa hans framtida tävlingsresultat. Lycka till med tennisen Malte!”

§11
Stadgeändring.

 • Förslaget på ändring i KTKs stadgar att styrelsen skall bestå av ordförande och sex till åtta ledamöter godkändes.
 • Förslaget att vi ska ha minst en revisor och minst en revisorssuppleant godkändes.

Policyändring.

 • Förslaget till ändring i KTKs policy, så att den omfattar även padel och pickleball godkändes.

§12
Valberedningens sammankallande, Christina Thureson, presenterar förslag på val till styrelsen, revisorer,
revisorssuppleanter samt valberedning.

 • Andreas Helgesson valdes till ordförande (för en tid av ett år)
 • Mikael Georgsson och Mats Gustafsson valdes till nya styrelseledamöter (för en tid av två år) och omval av Mats Olsson (för en tid av två år)
 • Peter Roosling valdes till revisor och Anders Nygren valdes till revisorssuppleant (för en tid av ett år)
 • Christina Thureson (ordf.), Carl Enlund och Fredrik Dahl valdes som valberedning (för en tid av ett år)

§13
Övriga frågor.

Styrelsen fick i uppdrag att se över KTKs stadgar och lägga till skrivningar om padel och pickleball, så att dessa omfattas av stadgarna.

Invigningen av våra nya utomhusbanor för tennis och padel kommer inte att ske i mitten av maj pga Corona. Vi återkommer med nytt datum, när vi får möjlighet att samlas fler än 50 personer, så att så många medlemmar som möjlighet ska kunna närvara.

§14
Avtackningar och uppvaktningar.
Claes Wickman och Johan Kjellnäs avtackades för sitt arbete i styrelsen.
Carl-Magnus Bäck och Håkan Sporrong avtackades efter många år som våra revisorer.
Åke Svensson har arbetat över 25 år på klubben och vi uppvaktade honom med blommor och present.

 

Sekreterare Lisa Jalmander                               Ordförande Andreas Helgesson

 

Justeringsman Bertil Stolt                                 Justeringsman Mats Olsson


Styrelsemöte Kalmar TK 2020-02-27 - nr 2

Närvarande: Andreas Helgesson, Lisa Jalmander, Mats Olsson, Johan Kjellnäs och Sabine Dervå
Adjungerad: Lotta Samuelsson

§1
Ordförande öppnade mötet

§2
Lisa Jalmander valdes till sekreterare

§3
Sabine Dervå valdes till justeringsman

§4
Lotta gick igenom ekonomin. Jättefint resultat för 2019 för KTK. Lotta skall förhandla ner amorteringen på vårt
lån på Swedbank, om möjligt, för att ha till framtida underhåll och renovering, utbyggnad etc

§ 5
Thujahäcken – vi beslutar att köpa in thujaträd enligt en av offerterna. Mikael Georgsson får mandat att köpa
in thujorna.

§ 6
Styrelsen godkänner ny prislista för banhyror tennis och padel.

§ 7
Playtomic och Matchi – diskussion och jämförelse av dessa två bokningssystem. Analysen fortsätter.

 

Sabine Dervå                  Lisa Jalmander
Justeras                           Sekreterare


Styrelsemöte Kalmar TK 2020-01-17 - nr 1

Närvarande: Andreas Helgesson, Lisa Jalmander, Sabine Dervå och Mats Olsson
Adjungerade Mikael Georgsson och Mats Gustafson

§1
Ordförande öppnade mötet

§2
Lisa Jalmander valdes till sekreterare

§3
Mats Olsson valdes till justeringsman

§4
Padel
Pris lågsäsong, fram till 30 april , medlem 150 kr, studenter 150 kr, icke medlem 200 kr.
Översyn av vårt bokningssystem och jämföra med andra leverantörer. Viktigt att det är enkelt för kund att boka tider och med nya närliggande padelanläggningar behöver vi se över vårt system.

§5
Styrelsens inriktning med sportsliga verksamheten 2020 är ett lagbygge för att etablera sig i div. 1 och en långsiktig satsning för att fostra egna spelare till den nivån.

§6
Sponsorkommittén, Mats Gustafson, ser över upplägget med ersättning för den som hjälper till med att teckna nya sponsorer.
 

Mats Olsson                          Lisa Jalmander
Justeras                                  Sekreterare

 

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in