Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Styrelsen

Styrelsen
Policy
Stadgar
GDPR
Styrelseprotokoll
Årsberättelser


KTKs styrelse

Andreas Helgesson
Ordförande
076-7231841
andreas@kalmartk.se

Lisa Jalmander
Vice ordförande
070-2174223
lisajalmander@gmail.com

Mikael Georgsson
Ledamot

070-3719941
mikael.georgsson@vitec.se

Mats Gustafson
Ledamot
070-5472426
mkgustafson@telia.com

Mats Olsson
Ledamot
010-3570615
molsson09@gmail.com

Anna Bimby Elfström
Ledamot
073-8168777

anna@intermezzofrisor.se

Lotta Wahlmino

Ledamot

073-5718250
lotta.wahlmino@live.se


KTKs Policy

Kalmar Tennisklubb arbetar för att:

vara en attraktiv mötesplats för alla, här man kan träffas, umgås och ha roligt tillsammans, i ett positivt och tryggt idrottsklimat

vara en klubb där alla som vill skall ha möjlighet att spela tennis, padel och pickleball på sin egen nivå

genom juniorverksamhet få fram välutbildade tennis- och padeljuniorer som skapar ett grundläggande intresse för tennis och padel som de har glädje av hela livet

klubben ska ge förutsättningar för ungdomar som vill spela och tävla mycket att utvecklas som tävlingsspelare

arrangera bra nationella och internationella tennistävlingar

vara en resurs för sina medlemmar men medlemmarna skall också vara en resurs för klubben

eftersträva mångfald och ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att på alla plan och nivåer tillvarata olika kompetenser, erfarenheter och talanger

våra medlemmar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling, trakasseras eller mobbas

alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, fysiska och psykiska förutsättningar, kön, eller sexuell läggning


KTKs Stadgar

§1 Allmänt

Kalmar Tennisklubb, stiftad den 17 april 1914, har till ändamål att verka för tennis- och andra racketsporters utveckling genom att skapa goda träningsmöjligheter och genom att bedriva en med hänsyn till tillgängliga resurser väl anpassad verksamhet samt att utbilda goda idrottsmän och skapa en god kamrat och idrottsanda.

§2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

§3 Tillhörighet

Klubben är medlem i specialidrottsförbundet Svenska Tennisförbundet och därigenom är klubben ansluten till Riksidrottsförbundet. På regionsnivå är klubben medlem i Svensk Tennis Syd. Klubben är också medlem i Svenska Padelförbundet.

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 

§4 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§5 Medlemskap

Medlemskap erhålles genom betalning av fastställd medlemsavgift. Medlemskapet bibehålles genom betalning av medlemsavgiften senast vid den tidpunkt som styrelsen fastställer.

Årsmötet kan besluta att utse medlem till hedersmedlem. Sådan medlem är befriad från medlemsavgift.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt RFs stadgar.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift inom föreskriven tid är ej längre medlem och avförs från medlemsförteckningen.

§6 Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har försummat att betala av klubben beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får klubben i stället meddela medlemmen en varning.

Klubben kan också besluta att avstänga medlem på viss tid från att deltaga i klubbens aktiviteter. Sådan tidsbegränsad avstängning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Beslut om uteslutning eller avstängning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett beslutet. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller avstängning skall fattas av klubbens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RFs stadgar.

§7 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

. har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar
. har rätt till information om klubbens angelägenheter
. skall följa klubbens stadgar och beslut som fattas av klubborgan samt följa §3  
  nämnda organisationers  stadgar, bestämmelser och beslut
. har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben
. skall betala medlemsavgift om man inte utsetts till hedersmedlem

§8 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av klubben. Arbetstagare inom klubben får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i klubben.

§9 Valberedning

Valberedningen väljs vid årsmötet och har till uppgift att vid ordinarie årsmöte, framlägga förslag till de val som skall förrättas vid årsmötet. Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter. I valberedningen skall båda könen vara representerade.

§10 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast sju dagar före årsmötet.

§11 Styrelse

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och sex till åtta ledamöter. I styrelsen skall båda könen vara representerade. Styrelsen skall tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. I övrigt konstituerar sig styrelsen på det sätt den finner lämpligt.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt. Denna ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begär det och är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering – öppen eller sluten. I händelse av lika röstetal för olika meningar sker avgörande genom ordförandes utslagsröst.

Ordföranden är klubbens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och  arbete samt övervaka att klubbens stadgar och övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen skall besluta om arbetsuppgifterna i övrigt.

För verkställighet av styrelsens beslut äger styrelsen rätt att utse kommittéer för olika arbetsuppgifter. Styrelsen äger också rätt att överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till kommitté eller till enskild medlem eller anställd.

§12 Ordinarie årsmöte

Årsmötet som är klubbens högsta beslutande organ hålls senast under mars månad. Kallelse skall utfärdas senast 14 dagar före mötet genom anslag i klubbens tennishall och genom annons i en av ortens dagstidningar. Tidpunkt och plats för ordinarie årsmöte bestäms av styrelsen.

Rösträtt vid ordinarie årsmöte tillkommer alla medlemmar som under året uppnått eller uppnår 15 års ålder. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Ej röstberättigad medlem har yttranderätt och förslagsrätt. Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden. 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 5. Revisorernas berättelse.

 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

 7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

 8. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst sju dagar före mötet. Förslag om stadgeändring eller klubbens upplösning minst trettio dagar före mötet. 

 9. Val av

          a) ordförande för en tid av ett år
          b) i tur avgående halva antalet ledamöter av styrelsen för en tid av två år
          c) minst en revisor jämte minst en revisorssuppleant för en tid av ett år
          d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
              ordförande.

Beslut vid ordinarie årsmöte fattas med acklamation eller avgörs genom votering – öppen eller sluten. Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet. I händelse av lika röstetal skall lotten avgöra.

Beslut om ekonomisk natur får inte fattas om frågan inte varit upptagen på dagordningen för mötet.

§13 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§14 Verksamhetsår

Klubbens verksamhets– och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ett ordinarie årsmöte till och med påföljande ordinarie årsmötet.

§15 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet, eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§16 Upplösning av klubben

För upplösning av klubben krävs beslut av årsmötet, eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges dels att klubbens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta klubbens handlingar m.m. skall arkiveras.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisions- berättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande specialförbund.

Dessa stadgar skall tillämpas från extra årsmötet 2021-01-10, då av Kalmar Tennisklubb 20-04-27 godkända stadgar för Kalmar Tennisklubb upphör att gälla.


GDPR

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Kalmar Tennisklubb (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera

- löpande föreningsaktiviteter (t ex träningsverksamhet och medlemsmöten)
- kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän mm) 
- hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, banhyror, gymavgifter, tränings- och tävlingsavgifter mm)

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med tävlingslicens till Svenska Tennisförbundet, Tennis Syd och Tournament Planner. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle, kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering, som sker på tennis.se, KTKs anslagstavlor, kalmartk.se och sociala medier.

Föreningen behandlar även personuppgifter för ansöka om bidrag från bl a Riksidrottsförbundet, Smålandsidrotten och Kalmar kommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

- hantering av medlemskap i föreningen
- föreningsadministration
- deltagande i föreningens träningsverksamhet
- deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
- deltagande i licenshantering
- ansökan om bidrag
- sammanställning av statistik och uppföljning
- utbildning arrangerade av föreningen
- kontakt med medlem
- besök på föreningens hemsida
- publicering på föreningens hemsida och sociala medier
- tillträdesförbud (om tillämpligt)
- ordningsstörande och otillåten påverkan (om tillämpligt)
- övernattning (brandskyddsdokument som skickas till Kalmar kommun)
- avtal och kontrakt (anställningsavtal, uthyrningskontrakt mm)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter

 • en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.Styrelseprotokoll

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in