Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Styrelseprotokoll år 2013

Styrelseprotokoll 2 december 2013 - nr 7

Närvarande: Ordf Mats Gustafson, vice ordf Mattias Kanje, Jan Fjeldså, Mona Larsson, Per Gudmund Lindencrona, Åsa Berglund

§ 1 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.


§ 2 Ekonomin
Ekonomisk bra balans trots kostnadsförda större engångshändelser


§ 3 Rackethallen
Söks igen nästa år i KS ( Lotta håller bevakning och skickar in efter årsskiftet  till KF). Bygglov söks klart så att projektet ligger och vilar till dess att kommunen har  finanser.


§ 4 PG  rapporterar från möte med Lolita Persson mm
PG rapporterade ifrån KF att det finns för många projekt som äskar pengar men att vi skall vara beredda att skicka in igen så blir chansen större att få igenom ärendet.


§ 5 Allmäna arvsfonden
KTK med personal söker extern hjälp för att skriva en ansökan med inriktning på  personer med särskilda behov och nysvenskar.


§ 6 Tennis för nysvenskar 
KTK med Chefstränare utvidgar verksamheten med att söka medel i Regionförbundet och med integrationslots för att anställa ytterligare en tränare. Kalkyl redovisas för styrelse.

§ 7 Tennis i ytterområdena
Befintlig personal affärsutvecklar och tar fram ett koncept där KTK erbjuder kurser i tennis i ytterområdena i hallar ex Trekanten / Rockneby med egen personal. Viktigt för ett framtida intresse och urval för klubben.


§ 8 Ekonomisk hjälp vid behov
När medlemmar får tillfälligt sämre betalningsförmåga ex ofrivillig arbetslöshet / sjukdom kan man vid särskilt samtal slippa avgifter för att barn skall kunna fortsätta idrotta. En dialog tas med Ordförande eller Lotta. Max eftergifter är 50 tsek / år.


§ 9 Övrigt
- Åke redovisar vid nästa möte hur man kvalitetssäkrar tennisskolan. Utfall efter  höstens enkäter för alla deltagarna i tennisskolan skall utvärderas. Utvärdering sker lämpligast i anslutning till sista lektionen. 

- Fler frivilliga söks till 100 årsjubileét. Mattias K tar paus i detta men Pia fortsätter.
- Ändring av entré som skall göras handikappvänlig. Lotta söker medel och tar in offerter  ihop med Kalmar kommun.
- Lotta återkommer med förslag angående datum till Årsmöte.
- Uppföljning av målningsarbete kvarstår.
- Jan F återkommer med datum till nästa styrelsemöte. Han skall då lämna in en  redovisning av ett strategiarbete för KTK.


Mats Gustafson                                       Mona Larsson
Ordförande                                              sekreterare


 

Styrelseprotokoll 6 november 2013 - nr 6

Närvarande: vice ordf Mattias Kanje, Jan Fjeldså, Mona Larsson, Per Gudmund Lindencrona, Pia  Waldem

Adjungerad: Lotta Samuelsson

§ 1 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.


§ 2 Ekonomin
Ser fortfarande bra ut.


§ 3 Bowl
Åke har kontakt med en Bowlspelare som kommer att ha en uppvisning/prova på  tillfälle.


§ 4 Offert / Målning av banornas kortsidor
Lotta har haft kontakt med Sandå Måleri som lämnat en offert  (ca 50 000 kr inkl mvs + färg).  Lotta fick i uppdrag att kontakta Lars Kaggskolans Målarlinje och undersöka ev. priser.


§ 5 Ansvarsområden (styrelsen & heltidsanställd personal)
Lotta lämnade ansvarsfördelning och mål för heltidsanställd personal. Styrelsen beslutade att ha ett extra möte angående styrelsemedlemmars ansvarsområden mm


§ 6 100 års jubileum
Mattias Kanje och Pia Waldem åtog sig att jobba med 100 årsprojektet. Hoppas på fler som vill vara med och arrangera.


§ 7 Utse en attesterare
Mats utsågs till attesterare.


§ 8 Arvsfonden
Skall vi köpa in en tjänst för att skriva en ansökan till Arvsfonden? Per Gudmund söker fakta angående vad Arvsfonden kräver. Utifrån detta beslutar styrelsen på nästa möte vad som skall göras.


§ 9 Ändring av entré
Styrelsen avvaktar med frågan tills kommunen har haft möte om utbyggnad av  tennishallen.


§ 10 Kursutvärdering
Carl Nilsson och Pia Waldem skall arbeta fram en enkät.


§ 11 Styrelsearvode
Årsmötesfråga.

11.  Övrigt
Nästa styrelsemöte 2 december kl 18.00.Mattias Kanje                                Pia Waldem
vice ordf                                        ledamot


Styrelseprotokoll 9 oktober 2013 - nr 5

Närvarande: Jan Fjeldså, Mattias Kanje, Mona Larsson, PG Lindencrona

§ 1 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§ 2 Ekonomin
Styrelsen vill se en redovisning av hur man planerar att använda den inköpta  bowlsutrustningen.


§ 3 Rackethall
Inget togs upp.


§ 4 Målning av banornas kortsidor?
Styrelsen ger Lotta i uppdrag att ta in offert på kostnad för ovanstående som  presenteras för beslut på nästa styrelsemöte.


§ 5 Ansvarsområden (styrelsen – personal)
Rackethallen: Jan Fjeldså, P-G Lindencrona

Sommaraktiviteter: Mona Larsson
100-års jubileum: Mattias Kanje

§ 6 100 års jubileum
Inget togs upp.


§ 7 Övrigt
Köp av  kopiator, datorer mm. Styrelsen säger OK till föreslagna inköp enligt bifogad offert (Rico).

Boka upp datum för kommande styrelsemöten. Förslag till mötesdatum: 6/11 och 2/12 (kl.18).

Jan  Fjeldså                                               Mona Larsson
Ledamot                                                    Sekreterare


Styrelseprotokoll 21 augusti 2013 - nr 4

Närvarande: Ordf Mats Gustafson, Åsa Berglund, PG Lindencrona, Pia Waldem, Mona Larsson, Jan  Fjeldså, Mattias Kanje

Adjungerade: Lotta Samuelsson, Björn-Olof Petersson

§ 1 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

§ 2 Ansvarsområden
Lotta skall göra en ansvarsfördelning med mål för heltidsanställd personal.  Målen skall vara mätbara i någon form. Mätning och återkoppling skall ske till  styrelsen inför möten ifrån de  heltidsanställda.


Diskuterades även styrelsens ansvarsområden (projekt, kommitté t ex Rackethall, 100 årsfest eller liknande). Ni som har bestämt er för ett projekt återkoppla  med  mail till  Lotta  och CC till mig hur det fortskrider.

§ 3 100-års jubileum
Styrelsen diskuterade olika idéer och tankar. Det var ingen som nappade på att  ansvara för 100 års jubileumet detta måste vi ha....någon intresserad..?


§ 4 Rackethall
Ordförande informerade om Rackethallen och styrelsen tittade på ritningar.  Information och ritningar om Rackethallen hänger i caféet på glasrutan mot bana 2.

§ 5 Övrigt
Antal styrelsemöte per år ca 6 möten x 1.5h. Lotta återkommer med en  möteskalender. Styrelsearvode diskuterades.


Mats Gustafson                                       Mona Larsson
Ordförande                                              Sekreterare


Styrelseprotokoll 7 maj 2013 - nr 3

Närvarande: Mats Gustafson, Gustav Bergman, Åsa Berglund, PG Lindencrona, Pia Waldem

§ 1 Föregående  protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 


§ 2 Trygg och säker förening
Projektansvariga: Åsa Berglund och Mona Larsson med Lotta Samuelsson. Ett  projekt per styrelsemedlem, övriga återkommer.


§ 3 Lottas tjänst
Lotta ökar sin tjänst från 80 % till 100 %  fr o m 2013-05-01.


§ 4 Solarie
Styrelsen ser en ev. vikande marknad, vi avvaktar.


§ 5 Rackethall
Ingenjörsfirman Mikael Gustavsson och Johan Kjellnäs var inbjudna till mötet och informerade/ gav råd inför rackethall. Mikael Gustavsson tyckte att det var helt rätt med totalentreprenad.

§ 6 Carl-Axel Hageskog och Magnus Larsson
Carl-Axel och Magnus deltog först på juniorträningen, därefter besökte de styrelsen där de berättade om deras och Stefan Edbergs projekt Ready and Play i Växjö. Projektet startades för  1 år sedan och 10 klubbar i Småland och Blekinge deltar (KTK är en av klubbarna). Vi passade  samtidigt på att ställa frågor om Södra Skogsägarnas nybyggda tennishall "Södra Climate Arena" i Växjö.


§ 7 Övrigt
-
Beslutades att inte hyra ut tennishallen till The Housekonsert pga alkohl  mm.

- Beslutades att  köpa in nät runt och mellan inomhusbanorna. Gröna skynkena skall ner pga brandrisken
- 100-årsjubileet, tas upp på nästa möte

§ 8 Brand
Brandövningar skall genomföras 1 ggr/halvår och protokollföras, ansvarig  Carl Nilsson.Mats Gustafson      
ordförande 


Styrelseprotokoll 26 mars 2013 - nr 2 

Närvarande styrelseledamöter: Mats Gustafson, Gustav Bergman, Åsa Berglund, Mona Larsson, Per Gudmund Lindencrona

§ 1 Styrelsen  konstituerar sig
Ordförande - Mats Gustafson (omval 1  år)

Vice ordförande - Gustav Bergman
Sekreterare - Mona Larsson  (omval 2 år)
Ledamot - Åsa Berglund (nyval 1 år)
Ledamot - Pia Waldem (nyval 2 år)
Ledamot - Per Gudmund Lindencrona (nyval 2 år)

§ 2 Firmatecknare
Ordförande Mats  Gustafson (650508-2955) och Lotta Samuelsson (611201-7808) skall vara firmatecknare.


§ 3 Övrigt
Beslutades att KTK skall köpa in 2 bordtennisbord, 8 bordtennisracketar och bollar.


Mats Gustafson                                Mona Larsson
ordförande                                        sekreterare


Årsmötesprotokoll 26 mars 2013 - nr 1

Årsmöte i Kalmar Tennisklubb för verksamhetsåret 2012

§ 1  Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 2  Mats Gustafson förklarade mötet öppnat.

§ 3  Dagordningen godkändes

§ 4  Bertil Stolt valdes som ordförande för mötet och Mats Gustafson valdes som sekreterare.

§ 5 Att som justeringsmän jämte ordförande justera protokollet valdes Sigge Wennlöf och Mona Larsson.

§ 6 Björn-Olof Petersson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2012. Klubben har anordnat ett stort antal tävlingar / läger /utbyten mm med olika inriktningar under 2012. 310 juniorer/termin var med i juniorträningen. Flera står på kö. Medlemsantalet har dock minskat med 29 personer till 775 st.

§ 7 Revisor Björn-Olof Petersson konstaterade att klubbens omsättning ökar från år till år och att klubbens ekonomi är fortsatt god. Under 2012 har KTK investerat i ett nytt kök och ett nytt golv i caféet. Årets överskott blev ca 250 000 kr. Efter att ha föredragit revisionsberättelsen föreslogs att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

§ 8 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§ 9 Medlemsavgift. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2014 skall vara enligt följande: Junior 225 kr, Senior 475 kr samt Familj 700 kr.

§ 10 Adam Svensson valdes till Årets Junior. Motiveringen är att: 
Adam Svensson är en ambitiös och målmedveten tävlingsjunior som har tagit ett stort kliv uppåt i sin tennismässiga utveckling med sitt aggressiva spelsätt. Adams vilja till fysisk träning utanför banan är mycket imponerande och ger goda resultat på tennisbanan. Adam har en bra attityd och ställer alltid upp och hjälper klubben när det behövs. Fortsätt att jobba på som du gör och Lycka Till i Din framtida tenniskarriär.

§ 11 Inga förslag har inkommit som väckts av styrelsen eller som till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst sju dagar före mötet. 

§ 12 Följande val förrättades:
a) Mats Gustafson valdes som klubbens ordförande för ett år 
b) Åsa Berglund valdes som ledamot för ett år
c) Mona Larsson, Per Gudmund Lindencrona och Pia Waldem valdes som ledamöter för två år
d) Stefan Malmgren och Björn-Olof Petersson valdes som revisorer för ett år
e) Ola Gustafsson och Jonas Landin valdes som revisorssuppleanter för ett år
f) Gustav Bergman, Lotta Samuelsson och Carl Nilsson valdes att fungera som valberedning för nästkommande årsmöte. Gustav Bergman skall fungera som sammankallande         

§ 13 Övriga frågor
Kalmar Tennisklubb 100 år 2014.
Johan Kjellnäs och Mats Gustafson informerade om KTKs utbyggnadsplaner med en ny hall. Johan Kjellnäs visade upp framarbetade ritningar.


Bertil Stolt                                      Mats Gustafson
Ordförande                                     Sekreterare

Justeras                                           Justeras
Sigge Wennlöf                                Mona Larsson

 

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in