Headerbild

Kalmar Tennisklubb

Tennis Padel Pickleball

Styrelseprotokoll år 2011

Styrelseprotokoll 2 november 2011 - nr 4

§ 1 Föregående protokoll
Mats gick igenom föregående protokoll och det lades till handlingarna.
 
§ 2 Tennisresa till Spanien
 Resan till Alicante var lyckad och det blir samma koncept och samma ställe nästa år.
 
§ 3 Tävlingar
Gustav Bergman hade förslag på olika lokala tävlingar som han skall diskutera vidare med tränarna.
 
§ 4 Rackethall
Diskuterades rackethall/enklare utbyggnad/ingen utbyggnad alls. Lotta mailar ut om nytt möte för att diskutera vidare. Arkitekt kommer eventuellt medverka i slutskedet. Mats anmodar hela styrelsen att se på Paddeltennis på Youtube eftersom Paddel är med i ett utbyggnadsförslag. KTK väntar på ett kommunbesked om förskotterat investeringsbidrag till ritningsförslag. Eventuellt skall flera ritningar göras.
 
§ 5 Lottas redovisning
I redovisningen framgår det att det är mycket som händer i hallen såsom tävlingar mm.
 
§ 6 Nedtagning av träd
Åke fortsätter med att bearbeta kommunen om detta. 
 
§ 7 Taket i styrelserummet
Beslutades att byggfirma skall anlitas.
 
§ 8 Ekonomi i balans
 
§ 9 Övrigt
Mats kordinerar en ansökan till allmänna arvsfonden för en ev utbyggnad. Ca 15 MIO skall sökas. Frivilliga medlemmar att jobba med detta sökes i första hand. Nya former för personalen diskuterades mht till administrativ tid / tid på banan. Personalen skall återkomma med ett förslag. Ev skid- och tennisresa undersöks av Gustav Bergman och Carl Nilsson.Mats Gustafson                               Gustav Bergman
ordförande                                       sekreterare


Styrelseprotokoll 11 april 2011 - nr 3

Närvarande styrelseledamöter: Mats Gustafson, Jörgen Ström, Gustav Bergman, Susanne Söderberg och Ulf Hastlindh

§ 1 Föregående protokoll
Mats gick igenom föregående protokoll och det lades till handlingarna. 

§ 2 Nya ledamöterna hälsades välkomna
Mats hälsade nya ledamöterna välkomna till Kalmar TKs styrelse.

§ 3 Styrelsen konstituerar sig / Förslag på kommittéer
Styrelsen konstituerade sig och

- Jörgen Ström valdes som vice ordförande
- Gustav Bergman valdes som sekreterare
- Kommittéerna, se bilaga

§ 4 Firmatecknare
Ordförande Mats Gustafsson (650508-2955) och  Lotta Samuelsson (611201-7808) skall vara firmatecknare.

§ 5 Rackethall
Först och främst skall det räknas och mätas för att se om projektet är möjligt innan vi går vidare.

§ 6 Tränarfrågor
Mats gick igenom löne- och personalbilden.

§ 7 Tennisresa till Alicante
Mats och Susanne Söderberg återkommer med ett förslag om resa i september/oktober 2011.

§ 8 Försäkringsfrågor, reperation, underhåll hall 
Ulf  Hastlindh ser igenom behovet med Lotta och rapporterar löpande till styrelsen. Lotta tar även en kontakt med Leif  Brandt, som då lämnar över det han har synpunkter på.

§ 9 Övrigt
Styrelsen har beslutat att installera en kaffemaskin. Kontakt tas med Löfbergs Lila och Lotta tar fram ett förslag. Vid tävlingar skall personal gå runt med en kaffevagn.Mats Gustafson                  Gustav Bergman
ordförande                          sekreterare

Bilaga

Styrelsekommittéer 2011
Utbyggnadskommitté: Mats Gustafson, Jörgen Ström, Åke Svensson

Anläggningskommitté: Ulf Hastlindh, Åke Svensson, Carl Nilsson, Martin Sokolowski
Tävlingskommitté: Gustav Bergman, Åke Svensson, Carl Nilsson, Lotta Samuelsson, Martin Sokolowski
Sponsorkommittén: Carl-Johan Nordblom, Åke Svensson, Carl Nilsson, Lotta Samuelsson, Martin Sokolowski
Resekommittén: Susanne Söderberg, Mats Gustafson
Café- och festkommittén: Mona Larsson, Lotta (café)


Årsmötesprotokoll 10 mars 2011 - nr 2

Årsmöte i Kalmar Tennisklubb för verksamhetsåret 2010

§ 1
 Carl-Johan Nordblom förklarade mötet öppnat.
  
§ 2  Mötet förklarades behörigen utlyst.
  
§ 3  Dagordningen godkändes
 
§ 4 Carl-Johan Nordblom valdes som ordförande för mötet och Mona Larsson valdes som sekreterare.
 
§ 5  Att som justeringsmän jämte ordförande justera protokollet valdes Ulf Elgehed och Ulf Hastlindh.
 
§ 6  Daniel Saroee valdes till årets junior. Motiveringen är att Daniel är en lovande junior med en mycket fin tennisteknik och ett bra fotarbete. Daniel har stor potential att bli en mycket bra spelare om han fortsätter att utvecklas och verkligen håller  fokus på träning och matcher.
 
§ 7 Carl-Johan Nordblom gick igenom verksamhetsberättelsen för 2010. Medlemsantalet har återigen ökat och ligger nu på 873. Antalet pojkar har ökat medan antalet flickor har minskat. Man kunde även konstatera att klubben har haft många tävlingar.
 
§ 8 Revisor Björn-Olof Petersson konstaterade att klubbens ekonomi är fortsatt god. Efter att ha föredragit revisionsberättelsen föreslogs att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
 
§ 9 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
 
§ 10 Inga förslag har inkommit som väckts av styrelsen eller som till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst sju dagar före mötet.
 
§ 11 Följande val förrättades:  
a) Mats Gustafson valdes som klubbens ordförande för ett år 
b) Jörgen Ström valdes som ledamot för ett år  
c) Mona Larsson valdes som ledamot för två år 
d) Susanne Söderberg och Ulf Hastlindh nyvaldes som styrelseledamöter för två år
e) Stefan Malmgren och B-O Petersson valdes som revisorer för ett år      
f)  Pia Etin och Ola Gustafsson valdes som revisorssuppleanter för ett år
g) Gustav Bergman, Pia Etin och Peter Larsson valdes att fungera som valberedning för nästkommande årsmöte. Gustav Bergman skall fungera som sammankallande.
 
§ 12 Medlemsavgift. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad (junior 225 kr, senior 450 kr och familj 700 kr)
 
§ 13 Mats Gustafson informerade om att:
- klubben har bra ekonomi
- det är en bra tillströmning av medlemmar
- klubben har en bra dialog med kommunen gällande utbyggnaden
Slutligen tog Mats upp tennisresan som planeras till Alicante till hösten.
 
§ 14 Carl-Johan Nordblom riktade ett tack till Åke, Lotta och Carl för det gångna året.
 
§ 15 Mötet förklarades avslutat. 


Carl-Johan Nordblom                     Mona Larsson
Ordförande                                     Sekreterare

Justeras                                           Justeras
Ulf Elgehed                                    Ulf Hastlindh


Styrelseprotokoll 31 januari 2011 - nr 1

Närvarande styrelseledamöter: Mats Gustafson, Mona Larsson, Jörgen Ström och Gustav Bergman

Adjungerade:  Susanne Söderberg och Lotta Samuelsson
 
§ 1 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§ 2 Rackethall
Projektet är fortfarande igång och kommunen jobbar på för att presentera ett förslag.


§ 3 Bokslut
Lotta är i det närmsta klar med sitt arbete inför bokslutet och skall därefter lämna in det sista till KTKs revisor Kent Petersson.


§ 4 Årsmöte
Årsmötet skall hållas torsdag 10/3 klockan 18.00.


§ 5 TV – projektorn
TV-kväll skall hållas när vi har någon bra turnering att visa.


§ 6 Tränarfrågan
Styrelsen poängterar att i alla timlöner är semester ersättning inkluderad enligt gängse normer. Även lönerna samt ansvarsområden skall gås igenom av Mats för våra fast anställda. Mats poängterade att vi håller en bra lönebild jämfört med andra svenska klubbar.


§ 7 Träningsläger utomlands
Susanne Söderberg skall tillsammans med Mats Gustafson titta på tennisläger utomlands. Dubrovnikresa planeras till slutet av september 2011. Alicante kom upp på tapeten då det är ett mycket bra resmål och Susanne kommer presentera ett  förslag på en resa dit i maj 2012. 


§ 8 Veteran SM
Jörgen Ström ska göra ett reportage ifrån veteran SM i Stockholm för vår hemsida samt månadsblad.KTKs deltagare är Marcus Hadevik HS35, Jörgen Ström HS45, Håkan Sporrong och Åke Svensson HS50.


§ 9 Projekt
Mona hjälper till under KalmarSpelen. Jörgen skall rapportera löpande med bilder och text till Lotta under veteranlagets seriespel / VSM och håller i tennishotellet. Gustav sköter TV-kvällar samt kommer vara behjälplig med tävlingar. Styrelsen tog även beslut att styrelsen tar hand om den årliga Klubbmästar tävlingen. 

§ 10 Övrigt
Inga övriga frågor togs upp / har kommit in.
 
Mats Gustafson                   Gustav Bergman
ordförande                           sekreterare
 
 

Adress

Kalmar TK - Tennis Padel Pickleball Ängöleden 11 39236 Kalmar

Kontakt

Tel: 048013514 E-post: info@kalmartk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in