Styrelsemöte Kalmar TK 2014-08-28 - nr 5

Närvarande: Mats Gustafson ordf, Mattias Kanje vice ordf, Johan Kjellnäs, P-G Lindencrona, Pia Waldem,
Per Albertsson och Mona Larsson

Adjungerad: Åke Svensson§1. Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna. 

§2. Nästa 2 styrelsemöten blir 21/10 och 9/12. 

§3. Åke och de styrelseledamöter som har möjlighet att följa med, åker till Växjö för att titta  på Playsight
den 4/9 klockan 16.30. 

§4. Ekonomin är fortfarande i balans. 

§5. Lotta tar kontakt med Anticimex angående egenkontrollsystem. 

§6. Lotta och Åke kommer att medverka som ansvariga ledare på styrelsemötena. Åke för  tennisskolan och
       Lotta för ekonomin. 

§7. Robins tjänst kommer att bli på 80 %. 

§8. Angående Peter Granqvists tjänst som vaktmästare anser styrelsen att han inte skall anställas efter 31/12. 

§9. Klubbens ordförande Mats Gustafsson meddelar att han tänker lämna ordförandeposten, som allra senast
       vid årsmötet. Valberedningen bör informeras så att de redan nu kan börja söka efter en ny ordförande. 

§10. Klubben bör utse ett skyddsombud. 

§11. Mats meddelar att bygglovet ännu inte är klart. 

§12. Åke informerade styrelsen om aktiviteter som sker nu i höst och de som sker till våren 2015. En av de
         stora aktiviteterna är 100-års festen. Till detta evenemang har klubben sökt bidrag från Kultur och Fritid. 

§13. Klubben behöver söka efter sponsorer. Styrelsen diskuterade olika infallsvinklar till detta. Två namn som
         diskuterades var Mats Olsson och Tobias Carlsson. Kan någon av dessa tänkas vara intresserade av att jobba
         med detta? 

§14. Lotta behöver sätta upp skyltar vid fönstren i gymmet så att dessa stängs ordentligt när lokalen lämnas. 

§15. Styrelsen beslöt att kontakta Jan-Åke Karlsson nu i höst, för att han ska göra iordning  utomhusbanorna.

§16. Åke uppmanade alla i styrelsen att tänka till och komma med idéer till 100-årsfesten. 

§17. Styrelsen beslutade att den junior/de juniorer som har tränat mest i sommar ska uppmärksammas. 

 

Mats Gustafson                                       Mona Larsson
Ordförande                                              Sekreterare

 

 

 

 


 


Senast uppdaterad 2015-03-09 Webbmaster