Styrelseprotokoll nr 7,  2/12-13

 
Närvarande:
Ordf Mats Gustafson, vice ordf Mattias Kanje, Jan Fjeldså, Mona Larsson, Per Gudmund Lindencrona,
Åsa Berglund


 

1.  Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

2.  Ekonomin

Ekonomisk bra balans trots kostnadsförda större engångshändelser

3. Rackethallen

Söks igen nästa år i KS ( Lotta håller bevakning och skickar in efter årsskiftet till KF).
Bygglov söks klart så att projektet ligger och vilar till dess att kommunen har finanser.

4. PG rapporterar från möte med Lolita Persson mm

PG rapporterade ifrån KF att det finns för många projekt som äskar pengar men att vi skall vara
beredda att skicka in igen så blir chansen större att få igenom ärendet.

5. Allmäna arvsfonden

KTK med personal söker extern hjälp för att skriva en ansökan med inriktning på personer med
särskilda behov och nysvenskar.

6.  Tennis för nysvenskar

KTK med Chefstränare utvidgar verksamheten med att söka medel i Regionförbundet och
med integrationslots för att anställa ytterligare en tränare. Kalkyl redovisas för styrelse.

7.  Tennis i ytterområdena

Befintlig personal affärsutvecklar och tar fram ett koncept där KTK erbjuder kurser i tennis
i ytterområdena i hallar ex Trekanten / Rockneby med egen personal. Viktigt för ett framtida
intresse och urval för klubben.

8.  Ekonomisk hjälp vid behov

När medlemmar får tillfälligt sämre betalningsförmåga ex ofrivillig arbetslöshet / sjukdom kan man
vid särskilt samtal slippa avgifter för att barn skall kunna fortsätta idrotta. En dialog tas med
Ordförande eller Lotta. Max eftergifter är 50 tsek / år.

9. Övrigt

Åke redovisar vid nästa möte hur man kvalitetssäkrar tennisskolan. Utfall efter höstens enkäter för
alla deltagarna i tennisskolan skall utvärderas. Utvärdering sker lämpligast i anslutning till sista lektionen.

Fler frivilliga söks till 100 årsjubileét.  Mattias K tar paus i detta men Pia fortsätter.

Ändring av entré som skall göras handikappvänlig. Lotta söker medel och tar in offerter ihop med
Kalmar kommun.

Lotta återkommer med förslag angående datum till Årsmöte.

Uppföljning av målningsarbete kvarstår.

Jan F återkommer med datum till nästa styrelsemöte. Han skall då lämna in en redovisning av ett
strategiarbete för KTK.


 

Mats Gustafson                                         Mona Larsson
Ordförande                                               sekreterare

 

  


Senast uppdaterad 2014-05-06 Webbmaster