Styrelsemöte Kalmar TK 2017-08-24 – 6

Närvarande: Mattias Kanje, Per Albertsson, Johan Kjellnäs, Mona Larsson, Angelica Porcile
Representanter från personalen: Åke Svensson, Carl Enlund, Lotta Samuelsson
Representanter från Kommun / Kifab: Ola Johansson / Michael Gelebo

§1
Ordförande öppnade möte

§2
Per Albertsson valdes till justerare

§3
Föregående protokoll godkändes

§4
Michael Gelebo presenterade två förslag på placering av idrottshall för planerad grundskola på Gröndal

1.
       Förslag 1 innebär att kommunen bygger en idrottshall väster om hallen på bana 1
2.
       Förslag 2 innebär att Kalmar TK bygger om halva nuvarande hall, södra delen, för skolidrotten och hyr
          ut till kommunen. Samtidigt byggs ny hall på utebanorna 2-5 och nya utebanor i Tallhagen norrut.
          Investeringsbidrag till ny hall samt ett långsiktigt hyreskontrakt utlovades.

Styrelsen markerade att de tidigare meddelat att man inte accepterar att ny hall byggs på bana 1, vilket skulle
förstöra klubbens utemiljö ”vardagsrum”. Styrelsen ifrågasatte också varför förslag att placera idrottshall på
IFK Kalmars område inte är ett alternativ och efterlyste ett klart och trovärdigt svar på frågan.

Ordförande förklarade att klubben i dagsläget inte har planer på att bygga ut verksamheten.

Visserligen har planer på ett racketcentrum varit aktuella, men detta byggde på att det fanns samarbetspartners
för medfinansiering. Om det blir en utbyggnad av lokalerna i framtiden ser det i dagsläget ut att bara omfatta
tennisverksamheten.

Styrelsen beslutade att förslag skall utvärderas i följande ordning:

1.
       Skolidrotten förläggs på IFK Kalmars område
2.
       Förslag 2 enligt ovan. Detta är dock ett stort projekt för klubben och kräver en noggrann kalkyl.
          Ny tennishall inkl. utebanor ska vara i drift innan ombyggnaden till skolidrotten genomförs.
          Klart besked om att inga planhinder kommer att finnas för att bygga tennisbanor i Tallhagsskogen är en
          förutsättning.

§5
B-O Peterson valdes till ny vice ordförande då Mats Gustafson avgår

§6
Padeln går bra. För att få ett bra flyt i verksamheten skulle dock innebanor behövas.

§7
Ingen ekonomisk rapport till detta möte

§8
Ny tränare aktuell. Johannes Jansson som kommer att arbeta 7tim/vecka onsdag och lördagPer Albertsson                                          Johan Kjellnäs
Justeras                                                    Vid pennan

 


Senast uppdaterad 2017-09-13 Webbmaster