Styrelseprotokoll nr 6,  6/11-13

                                          

Närvarande:
vice ordf Mattias Kanje, Jan Fjeldså, Mona Larsson, Per Gudmund Lindencrona, Pia Waldem

Adjungerad: Lotta Samuelsson

 

1.  Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

2.  Ekonomin
Ser fortfarande bra ut.

3.  Bowl
Åke har kontakt med en Bowlspelare som kommer att ha en uppvisning/prova på tillfälle.

4.  Offert / Målning av banornas kortsidor
Lotta har haft kontakt med Sandå Måleri som lämnat en offert  (ca 50 000 kr inkl mvs + färg).
Lotta fick i uppdrag att kontakta Lars Kaggskolans Målarlinje och undersöka ev. priser.

5.  Ansvarsområden (styrelsen & heltidsanställd personal)
Lotta lämnade ansvarsfördelning och mål för heltidsanställd personal.
Styrelsen beslutade att ha ett extra möte angående styrelsemedlemmars ansvarsområden mm

6.  100 års jubileum
Mattias Kanje och Pia Waldem åtog sig att jobba med 100 årsprojektet. Hoppas på fler som vill vara
med och arrangera.

7.  Utse en attesterare
Mats utsågs till attesterare.

8.  Arvsfonden
Skall vi köpa in en tjänst för att skriva en ansökan till Arvsfonden?  Per Gudmund söker fakta angående
vad Arvsfonden kräver. Utifrån detta beslutar styrelsen på nästa möte vad som skall göras.

9.  Ändring av entré
Styrelsen avvaktar med frågan tills kommunen har haft möte om utbyggnad av tennishallen.

10.  Kursutvärdering
Carl Nilsson och Pia Waldem skall arbeta fram en enkät.

11. Styrelsearvode
Årsmötesfråga.

11.  Övrigt
Nästa styrelsemöte 2 december kl 18.00.Mattias Kanje                                  Pia Waldem
Vice ordf                                        ledamot

 

 


 


Senast uppdaterad 2013-11-18 Webbmaster