Styrelsemöte Kalmar TK 2015-05-21  -  nr 5

Närvarande: Mats Gustafson, Mattias Kanje, Pia Waldem, Per Albertsson, Jan Fjeldså, Mona Larsson

Adjungerad: Åke Svensson och Lotta Samuelsson

Inbjuden: Bertil Stolt§1. Mona Larsson utsågs som sekreterare.

§2. Förra styrelseprotokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§3. Lotta redogjorde för ekonomin och styrelsen kunde bara instämma med Lotta att ekonomin
ser bra ut. Lotta tar kontakt med banken och försöker få till att klubben kan få amortera av mer
på lånet och kan på så sätt eventuellt få ner räntan. Bertil Stolt lovade att följa med Lotta till banken.

§4. Pia redovisade sin enkät.
Styrelsen kunde konstatera att det var en bra enkät. Pia och Carl sätter sig ner och funderar på hur
de ska jobba vidare utifrån svaren som kommit in.

§5. Lotta informerade om klubbens aktiviteter. Styrelsen bestämde att Pia och Mona jobbar med
Mål och Visioner så att klubben kan bli antagen som en ” Trygg och Säker förening”.
Lotta berättade vidare att det är tunt på vaktmästarsidan.

§6. Till nästa styrelsemöte ska var och en i styrelsen ha funderat ut ett område som man kan stå
som ansvarig för.

§7. Björn-Olof Petersson och Bertil Stolt jobbar med rackethallen och styrelsen bestämde att
Björn-Olof rapporterar vid varje styrelsemöte vad som har hänt i hallfrågan. Styrelsen bestämde att
allt går genom dessa två. Bertil redovisade sina synpunkter om ritningen på den tänkta hallen. Han
nämnde även behovet av sponsorer. Har klubben väl hittat sponsorer är det svårt för politikerna att
säga nej.

§8. Åke informerade om Investor Cup för Flickor 12. Svenska Tennisförbundet ger KTK en ersättning
på 18 000 kr som skall användas till tävlingsledare, banhyra, bollar mm. KTK erbjuder alla regioner
lunch och middag och som skulle kunna bli en extra intäkt på närmare 25 000 kr brutto. Åke nämnde
också Rullstolslägret. Mats föreslog att bägge dessa aktiviteter ska Destination Kalmar bli informerade om.

§9. Styrelsen beslöt att göra en ny ansökan till Allmänna Arvsfonden, denna gång med ett lägre belopp.

§10. Styrelsen beslöt att låta tävlingsjuniorerna använda bollmaskinen under förutsättning att kontraktet
skrivs under av respektive förälder som samtidigt lovar att närvara vid träningstillfället då maskinen
används.

§11. Styrelsen uppdrog åt Lotta och Åke att kolla upp en ny bollmaskin, Playmate, till nästa styrelsemöte.

§12. Styrelsen beslöt att köpa in en elektrisk skoputsare. Mats lovade att köpa den av klubben om den
inte används.

§13. Som sista punkt informerade Lotta att banlinjerna kommer att bytas den 8/6.


 


Mats Gustafson                                       Mona Larsson
ordförande                                              sekreterare

 

 

 


 

 

 

 

 

  


Senast uppdaterad 2015-06-15 Webbmaster