Styrelsemöte Kalmar TK 2017-03-23 – 4

Närvarande: Mattias Kanje, Mats Gustafson, Per Albertsson, B-O Petersson, Angelica Porcile och Mona Larsson

§ 1
Ordförande öppnade mötet.

§ 2
Mats Gustafsson valdes som justerare.

§ 3
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4
Mattias gick igenom förändringar inom personalstyrkan. Det gäller bl.a. inom vaktmästeriet. Mattias
informerade också om de olika sprint tävlingarna som kommer att hållas. Mini/Midi och JuniorSprinten kommer
att genomföras. SeniorSprinten däremot kommer att ställas in på grund av för få anmälda.

§ 5
Lotta håller för närvarande på med att prissätta padel.

§ 6
Åke är invald i styrelsen till Tennis Syd.

§ 7
Mattias informerade om medarbetarsamtalen som han har hållit med personalen. Den här omgången har alla
fått samma lönepåslag.

§ 8
Mattias informerade om mötet med Pär Svanfeldt. Styrelsen diskuterade, om kommunen tar en utebana vid
gymnastikhallsbygge för nya Tallhagsskolan så borde det vara skäligt att klubben får en annan bana istället.
Det borde samtidigt göras en detaljplan med ett bygglov  att få bygga fler utebanor. Kommunen kan även ta
på sig att lägga om de befintliga utebanorna. Mattias har inte fått någon ny mötestid med Pär Svanfeldt.


§ 9

Mattias kommer att begära ut arrendeavtalet för att få klarhet i när det löper ut.


§ 10

Ekonomin är fortsatt bra.


§ 11

Ordförande avslutade mötet.

 

Mats Gustafson                    Mona Larsson
Justeras                              Vid protokollet

 


Senast uppdaterad 2017-03-28 Webbmaster