Styrelsemöte Kalmar TK 2016-05-30  -  nr 4

Närvarande: Mattias Kanje, Mats Gustafson, Björn-Olof Petersson, Per Albertsson, Johan Kjellnäs.
Åke Svensson representant för personalen. Frånvarande: Mona Larsson, Pia Waldem

§ 1
Mattias Kanje utsågs till sekreterare. Johan Kjellnäs till justerare av protokollet.

§ 2
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 3. Ekonomin
Ekonomin i nuläget ser bra ut. Det som kan noteras är att det eventuellt inte blir någon julshow i år och att vi
då jämfört med 2015 förlorar en hyresintäkt. I övrigt har Carl Enlund förhandlat fram ett nytt treårsavtal med
Ironman som är lite lägre i intäkt för hyra av hallen jämfört med 2015. Förrådsbygge och gymutbyggnad med
utslagning av väggar blir en utgift på ca 50 000 SEK efter det att vi fått kommunalt bidrag om ca 80 000 SEK.

§ 4. Padel
Kalmar kommun har erbjudit oss att finansiera två padelbanor utomhus mot att vi bekostar det förberedande
markarbetet. Skriftligt klartecken från kommunens bygglovschef finns för att starta bygge. Muntlig diskussion
mellan företrädare för Kalmar TK och Kalmar kommun har förekommit. Kommunen vill att intäkterna för banhyran
skall delas lika mellan Kalmar TK och kommunen. Smålandsidrotten har beviljat Kalmar TK ett bidrag om 150 000
SEK för markarbete. Det finns en offert från PEAB på 473 000 SEK, med tillkommande moms på 25 procent, för
markarbeten. Vår kostnad skulle bli 440 000 SEK. Styrelsen ser gärna att den kostnaden reduceras. Åke
Svensson har varit i kontakt med ytterligare fem företag för offert, men ingen har kunnat erbjuda arbetet inom
den tidsfrist som gäller eller har av andra skäl inte varit intresserade. Åke Svensson har en sjätte offertförfrågan
ute som vi väntar svar från. I en omröstning beslutade styrelsen med röstsiffror 3-2 i favör, (Mattias Kanje,
Per Albertson och Mats Gustafson röstade för), för att acceptera padelbygge i samarbete med kommunen under
vissa förutsättningar:


·
         Vi accepterar PEAB:s bud för markarbete om vi inte hittar något billigare anbud.

·
         Vi anser att kommunen skall stå för löpande underhåll av padelbanorna samt för övriga underhållskostnader
          som kan uppstå i form av trasig belysning etc.

·         Kalmar TK ansvarar för administrationen kring uthyrning. Banhyran kan under de förutsättningarna delas
          lika mellan kommunen och Kalmar TK.


·
         Vi vill även ha skriftligt besked från kommunen att de står för hela kostnaden för banbygge exklusive
          markarbetet.


·
         Kvarstående frågor som behöver besvaras: Kan elskåpet på gaveln i det hus som IFK Kalmar nyttjar, som
          ligger närmst de planerade padelbanorna, användas för att förse padelbanorna med el till belysningen? 
          Kan brunnarna som finns utanför nuvarande bollplanksområde flyttas inom ramen för den offert vi erhållit
          från PEAB eller tillkommer extra kostnader?

Åke Svensson har kontaktat kommunala bolag angående var el och vatten finns draget i marken samt Telia så att vi på
förhand vet var dessa ledningar/kablar ligger på Kalmar TKs område. Vi har också en ansökan till Arvsfonden som väntar
på bedömning. Åke Svensson skall ringa Arvsfonden i veckan för att höra efter om man kan få ut pengar retroaktivt eller
om det är krav på att processen skall vara helt prospektiv för att få ut pengar. Styrelsen anser att i första hand skall
likvida medel användas för markarbetet och fonderna i Robur så länge som möjligt ska lämnas orörda.

§ 5. Övrigt

Mats Gustafson vill att vi tar in offert på nytt vad gäller Playsight samt att vi undersöker möjligheterna att klubben skaffar
sig en App. Vi beslutar att ta upp dessa punkter på nästa styrelsemöte.

 

 Vid protokollet

 

Mattias Kanje                                               Johan Kjellnäs
Sekreterare/ordförande                               Justerare

 

 


Senast uppdaterad 2016-09-22 Webbmaster