Styrelsemöte Kalmar TK 2014-07-08 - nr 4

Närvarande:

Mats Gustafson ordf, Mattias Kanje vice ordf, Jan Fjeldså, Per Albertsson, Mona Larsson, 
PG Lindenkrona, Pia Waldem

Adjungerade: Lotta Samuelsson, Åke Svensson, Carl Nilsson, Martin Sokolowski

1.    Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

2.    Tränartjänst

Anställa tränare som redan arbetar på tim i tennisklubben eller anställa en helt ny tränare?
Styrelsen anser att det vore bra för klubben att anställa timanställd som är trygg med och
lojal mot klubben, men även att en helt ny tränare kan vara bra för klubben. Finns möjlighet
och utrymme att anställa två tränare på 75-80%? Lotta räknar på detta.

3.    Play-Sight

Att installera Play-Sight skulle innebära ett lyft för klubben, ett steg i framtida utveckling. 
Tränarnas åsikt är att det är bra, men dyrt. Hur ska det finansieras? Förslagsvis höja
medlemsavgifterna vid nästa årsmöte och att arbeta mer med att få fler sponsorer.

Styrelsen är enig om att det verkar vara ett bra system, men skulle samtidigt vilja bli mer
insatta i hur det fungerar.

Åke organiserar resor till Växjö, Södra Climate Arena, 1-2 ggr i höst, för de som vill bekanta sig
mer med systemet.

Mötesdeltagarna avvaktar ett beslut av installation av Play-Sight, till efter dessa resor.

4.    Övrigt

Mats lämnar förslag på datum för kommande styrelsemöten:

28 aug
21 okt
9 dec

  

Mats Gustafson                                                   Pia Waldem
Ordförande                                                          Sekreterare

 


 

      

Senast uppdaterad 2014-07-18 Webbmaster