Styrelsemöte Kalmar TK 2016-03-21  -  nr 3

Närvarande:
Mattias Kanje ordförande, B-O Petersson ledamot, Johan Kjellnäs ledamot, Per Albertsson
ledamot.

Frånvarande:
Mats Gustafson vice ordförande, Pia Waldem ledamot, Mona Larsson sekreterare samt
Lotta Samuelsson representant från personalen.

§1 
Mattias Kanje utses till mötets sekreterare och B-O Pettersson till att justera mötesprotokollet.

§2 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§3 
Ekonomin – Kalmar TK har en god ekonomi.

§4 
Den nya styrelsen konstituerar sig. Vid årsmötet valdes ny styrelse där Mattias Kanje är
ordförande, Mats Gustafson vice ordförande, Mona Larsson sekreterare, B-O Pettersson
ledamot, Pia Waldem ledamot, Johan Kjellnäs ledamot, Per Albertsson ledamot.

§5 
Firmatecknare. Som Firmatecknare beslutas ordförande Mattias Kanje (701119-4615)
och Lotta Samuelsson (611201-7808).

§6 
Lotta Samuelsson informerar om verksamheten. Beroende på att Lotta ej kunde närvara har skriftlig
information lämnats.

Ekonomin – Placeringskonton samt fonder diskuteras. Beslut att tills vidare inte göra något med dem
innan personlig genomgång med styrelsen och Lotta Samuelsson

Personal – Signe (Nystartjobb 1år  från och med februari).  Ronny som vaktmästare, en månads
praktik heltid på KTK därefter 50% för KTK och 50% för IFK Kalmar under sex månader.

Förråd och gym – Klubben har fått 80000 i investeringsbidrag från kommunen för att bygga ett
förråd bakom bana 4 vid kortsidan närmst gymmet. I förrådet skall det förvaras bordtennisbord,
bowlsutrustning, dammsugare mm. Dessutom skall väggar mellan, gym, korridor samt bollrum slås ut.
Offerter inväntas från KV Bygg samt Bröderna Nilsson. Styrelsen beslutar att byggprojektet kan
genomföras enligt plan.

Padel – Lotta, Martin, Carl och Åke jobbar på en ansökan till Arvsfonden för att försöka få bidrag för
bygge av Padelbanor.

Trygg och säker förening – Snart är det obligatoriskt att uppfylla kraven som ställs för att få kalla sig
”Trygg och säker förening”. Om dessa krav inte är uppfyllda kan man formellt sätt inte söka ekonomiska
bidrag. Styrelsen beslutar att personalen utser projektansvarig som ser till att vi inom tidsramen uppfyller
kraven så att vi fortfarande kan söka bidrag. Mona Larsson och Pia Waldem är utsedda sedan tidigare
(se protokoll nr 5, 2015-05-21) att arbeta med styrelsens punkter.

Vårens planering – Mattias informerade om de preliminära läger- och tävlingsgverksamehten för våren.


§7
Övriga frågor

a)
  B-O Pettersson utses av styrelsen att veckovis gå igenom verifikationsmaterial och attestera dessa på
     kansliet.

b)
  Till nästa styrelsemöte önskas en presentation av avsiktsförklaringen mot kommunen avseende eventuell
     uthyrning av framtida lokalyta till skolgymnastikverksamhet. Ansvarig att föredraga detta Mats Gustafson.

c)
  Beslutades att skicka in tennisklubbens åsikt till kommunen att placera framtida simhall på Tallhagen.
     (Se speciell bilaga).
d)  Kommunen har en kravspecifikation på vad de vill ha för typ av inomhusanläggning för sin skolgymnastik-
     verksamhet. Styrelsen och personalen måste ha ett möte där vi fastslår Kalmar TK:s kravspecifikation på
     val av underlag, hallstorlek etc. Detta med tanke på att vi inte har önskemål om att kompromissa bort
     möjligheten att bedriva tennisverksamhet på bra nivå. Mattias Kanje skall kolla med Vetlanda TK och LUGI
     hur de gjort.

e)
  Diskuterades klargörande och uppföljning av ansvarsområden för personalen. 

 

Mattias Kanje                                       B-O Pettersson
Sekreterare                                          Justerare


Senast uppdaterad 2016-04-07 Webbmaster