Styrelsemöte Kalmar TK 2017-03-16  -  nr 2

Årsmöte i Kalmar Tennisklubb för verksamhetsåret 2016

§ 1
Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 2
Ordförande Mattias Kanje förklarade mötet öppnat.

§ 3
Mattias Kanje valdes som ordförande för mötet. Mona Larsson valdes som sekreterare till mötet.

§ 4
Dagordningen godkändes.

§ 5
Att som justeringsmän jämte ordförande justera protokollet valdes Mats Olsson och Stefan Malmgren.

§ 6

Hugo Landin valdes till Årets Junior 2016. Motiveringen är att:
”Hugo Landin är en stor fysisk talang med en mycket lovande tennisframtid.
Hårdslående Hugo har tagit fina skalper på tennisbanan de senaste åren.
Fortsätter han utvecklas i samma takt har han stor chans att nå ändra fram
till Sverigetoppen i sin åldersklass. Hugo är en lugn person som fungerar mycket bra i träningsgrupperna.
Han hjälper gärna till när det behövs göras något på Kalmar Tennisklubb. Fortsätt att träna på så får vi se
nya stordåd på tennisbanan i framtiden”

§ 7
Verksamhetsberättelsen godkändes. Värt att påpeka var att medlemsantalet har sjunkit i synnerhet på
ungdomssidan. Klubben har aldrig haft så många duktiga juniorer som nu. Det har heller aldrig funnits så många
vuxenkurser som nu. Det är bra beläggning på banorna. 7-8 heltidsanställda. Ett stort A-lag.

§ 8
Efter att Håkan Sporrong föredragit revisionsberättelsen, beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9
Mötet beslutade att ingen höjning ska ske gällande medlemsavgiften.

§ 10
Inga förslag hade väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 7 dagar
före mötet.

§ 11
Följande val förrättades:

  1. Mattias Kanje valdes som klubbens ordförande för ett år.
  2. Omval på Mona Larsson och B-O Petersson för två år
  3. Nyval på Angelica Porcile för två år
  4. Omval på Carl-Magnus Bäck och Håkan Sporrong som revisorer för vardera ett år
  5. Jonas Landin och Jan Liljegren valdes till revisorssuppleanter för vardera ett år
  6. Till valberedning valdes B-O Petersson, Christina Thureson och Mats Olsson. B-O Petersson är
    sammankallande.

§ 12
Mötet förklarades avslutat.
Mattias Kanje                      Mona Larsson
Ordförande                         Sekreterare

 

Mats Olsson                        Stefan Malmgren
Justeras                              Justeras 


Senast uppdaterad 2017-03-28 Webbmaster