Styrelsemöte Kalmar TK 2016-03-10  -  nr 2

Årsmöte i Kalmar Tennisklubb för verksamhetsåret 2015

1.
    Mötet förklarades behörigen utlyst.

2.
    Ordförande Mats Gustafson förklarade mötet öppnat.

3.
    Dagordningen godkändes.

4.
    Bertil Stolt valdes som ordförande för mötet och Lotta Samuelsson valdes som sekreterare.

5.
    Att som justeringsmän jämte ordförande justera protokollet valdes Björn-Olof Petersson
       och Stefan Malmgren.

6.    Verksamhetsberättelsen godkändes.

7.    Efter att Carl-Magnus Bäck föredragit revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

8.    Beslutades att medlemsavgifterna år 2017 skall höjas till följande belopp:
       Junior 250 kr, Senior 500 kr och Familj 750 kr


9.
    Jacob Danell valdes till Årets Junior. Motiveringen är att:
       ” Jacob är en enormt träningsvillig junior som alltid försöker få till ett extra tennispass och
       han är beredd att utmana vem som helst. Jacob vet vad han vill med sin tennis och för att
       nå detta mål vet han att det krävs väldigt mycket träning på och utanför banan. Han tar
       till sig de råd som tränarna ger och han tar ansvar för sin egen träning och därmed visar
       han vägen för andra juniorer. Hans envishet har gjort att hans tennisresultat och ranking
       stadigt har förbättrats. Han ställer alltid upp för Kalmar Tennisklubb och sprider glädje med
       sin härliga attityd. Fortsätt att träna på och var den du är så kommer du säkerligen en dag
       att tävla med de allra bästa!”

10. Inga förslag hade väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem
      minst sju dagar före mötet.

11. Följande val förrättades:
      a) Mattias Kanje valdes som klubbens ordförande för ett år
      b) Mats Gustafson, Johan Kjellnäs och Per Albertsson valdes som ledamöter för en tid av två år
      c) Håkan Sporrong och Carl-Magnus Bäck valdes som revisorer för ett år och
          Ola Gustafsson och Jonas Landin valdes som två revisorssuppleanter för en tid av ett år
      d) Carl Enlund, Lotta Samuelsson och John Williamsson valdes att fungera som valberedning
          för nästkommande årsmöte. John Williamsson skall fungera som sammankallande.

12. Övrigt
      Bertil Stolt informerade/diskuterade:
      - Kalmar Tennisklubbs eventuella framtida utbyggnad
      - Kalmar kommun önskar hyra in sig dagtid på en tennisbana för skolverksamhet (idrott)
        i den  framtida utbyggnaden
      - Parkeringsproblematiken måste lösas i samband med framtida utbyggnad
      - Efter samtal med IFK Kalmar skall Mattias Kanje skicka en skrivelse till kommunen .

Mötet förklarades avslutatBertil Stolt                     Lotta Samuelsson

Ordförande                    SekreterareBjörn-Olof Petersson       Stefan Malmgren
Justeras                         Justeras

 


Senast uppdaterad 2016-03-29 Webbmaster