Styrelseprotokoll nr 6 - 9/12-14

                     
Närvarande:
Mats Gustafson ordf, Mattias Kanje vice ordf, Johan Kjellnäs, PG Lindenkrona, Pia Waldem

Adjungerade: Åke Svensson

 

1. Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

2. Ekonomin
Klubbens ekonomi ser fortsatt stabil och bra ut.

3. Bygglov
Kalmar Tennisklubb har fått beviljat bygglov angående utbyggnad av hallen.
Mötet beslutade att en kontrollansvarig bör utses innan en byggnation påbörjas.

4. Övrigt
- En enkät är framarbetad och skall nu lämnas ut till medlemmarna.
- Ansökan till Arvsfonden är inlämnad och vi inväntar på besked.
- Tränarna efterfrågar investeringar i bl a nytt material till juniorträningarna, gymmet och
  utomhusbanorna. Styrelsen beslutade att Åke ansvarar för inköpen.
- Ny belysning är installerad vid inomhusbanorna
- Vid framtida uthyrning av hallen, bör dokumentation av banor/golv göras för att klargöra ev. skador.

 

Mats Gustafson                                          Pia Waldem
Ordförande                                                sekreterare


 


Senast uppdaterad 2015-03-18 Webbmaster