Styrelsemöte Kalmar TK 2017-01-19 – nr 1

Närvarande: Mattias Kanje, Mats Gustafson, B-O Petersson, Johan Kjellnäs, Per Albertsson

Representant personal: Åke Svensson

§ 1                
Mattias utsågs till sekreterare i Monas frånvaro. B-O utsågs att justera protokollet.

§ 2                
Förra mötets protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 3                
Mattias, B-O och Åke informerade om mötet på kultur och fritidsförvaltningen angående möjligheterna att
bygga i Tallhagen. Representanter från kultur och fritidsförvaltningen var Lolita Persson, Per-Ola Johansson
och från samhällsbyggnadskontoret närvarade Emil Stille. Detaljplansarbete pågår för en konstgräsplan för
fotboll i Tallhagen. Om Kalmar TK skall kunna genomföra eventuell hallutbyggnad krävs att vi får bygga nya
utebanor i Tallhagen. Vi vill därför ha med mer än bara en konstgräsplan för fotboll i den kommande
detaljplanen. På mötet beslutades att en samverkansgrupp kommer att tillsättas av de nämnder som är
involverade samt med representanter från Kalmar TK och IFK Kalmar. Per-Ola Johansson är sammankallande.

§ 4                
Styrelsen beslutar att ta kontakt med barn och ungdomsförvaltningen för att diskutera nivåerna i ett eventuellt
hyresavtal för skolidrott om vi beslutar oss för att bygga ut tennishallen. Vi vill ha besked om förutsättningar för
lokalvård och vaktmästeri innan vi går vidare med ytterligare ritningsarbete. Mattias tar kontakt med barn och
ungdomsförvaltningen för att bestämma ett möte.

§ 5                
Ekonomin. Verksamhetsåret 2016 går minus. Orsakerna är bland annat markarbetet för Padel och minskade
intäkter på hyra av hallen. (Vi hade ingen julshow som tidigare år och detta har påverkat ekonomin). Vi har
heller inte erhållit de 150 000 SEK i bidrag från Smålandsidrotten för Padelbanornas markarbete. Förslag
framkommer på att försöka öka sponsorintäkter. Både i stort och smått. Exempelvis undersöka möjligheten
till fler bygglov för reklamskyltar på hallen. Företagsevent kring tennis och Padel.

§ 6                
Mattias har bokat in medarbetar/lönesamtal med samtlig personal som är heltidsanställd. Dessa startar i
slutet på januari.

§ 7                
Inför årsmötet – B-O tar upp förslag på personer till valberedning som inte är anställda av klubben då detta
framgår av klubbens stadgar att valberedningen inte får bestå av anställda. B-O ser till att det kommer upp
på årsmötets dagordning. Diskuterades också att damsektionen som har stor verksamhet kan ha någon som
är intresserad av styrelsearbete.

§ 8                
Övriga frågor:

a)  Vi fick avslag från arvsfonden för Padelbygge inomhus

b)   Vi fick inget investeringsbidrag för LED-belysningen i hallen eller för nya förvaringsskåp i korridoren utanför
      gymmet.

c)   Åke informerar om planerna för tennisgymnasium. Han har möte inbokat för att diskutera med ansvariga
      tjänstemän 20/1. Tidigast möjliga start är HT 2018.

d)  Rekrytering av tränare på kort respektive lång sikt med tanke på att Adrian Cerps inte fortsätter HT 2017
     beroende på flytt. Beslut att annonsera för ersättare till Adrian men även att ta fram ett koncept för att
     finansiera heltidsanställd tränare och få plats med det i vår ekonomi och med arbetsuppgifter

e)  Beslut att ta in offert för besiktning av taket. Läckage genom lanternin har konstaterats och åtgärdats akut.
     Johan Kjellnäs påpekar att konstruktionen är gjord efter andra förutsättningar gällande lufttryck än vad som
     nu föreligger. Risk kan finnas för att det föreligger dolda skador som behöver åtgärdas.

 

-------------------------------------------                                   -----------------------------------------

Vid protokollet Mattias Kanje                                       Justeras B-O Petersson

 

 

 


Senast uppdaterad 2017-01-24 Webbmaster