Styrelsemöte Kalmar TK 2015-03-19 - nr 2

Närvarande: Mats Gustafson ordf, Mattias Kanje vice ordf, Johan Kjellnäs, P-G Lindencrona
                    och Mona Larsson

Adjungerad: Åke Svensson§ 1.  Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

§ 2.  Beslutades att KTK fortsätter med rörlig ränta på lånet.

§ 3.  Beslutades att föra över pengarna från Robur till Spiltan Räntefond Sverige.

§ 4.  Beslutades att KTKs juniorer kommer fortsätta att delta i Växjöprojektet ”Ready Play”.

§ 5.  Beslutades att alla styrelsemedlemmar skall ansvara för ett eget område ihop med
         personalen.

§ 6.  Beslutades att Björn-Olof Petersson och Bertil Stolt företräder KTK mot kommunens
        politiker.Mats Gustafson                                       Mattias Kanje
Ordförande                                              Sekreterare

 

 

 


Senast uppdaterad 2015-05-05 Webbmaster