Årsmöte Kalmar TK 2013-03-26 – nr 1

                                              
Årsmöte
i Kalmar Tennisklubb för verksamhetsåret 2012

1.   Mötet förklarades behörigen utlyst.

2.   Mats Gustafson förklarade mötet öppnat.

3.   Dagordningen godkändes

4.   Bertil Stolt valdes som ordförande för mötet och Mats Gustafson valdes som sekreterare.

5.   Att som justeringsmän jämte ordförande justera protokollet valdes Sigge Wennlöf och Mona
      Larsson.

6.   Björn-Olof Petersson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2012. Klubben har anordnat ett
      stort antal tävlingar / läger /utbyten mm med olika inriktningar under 2012. 310 juniorer/termin
      var med i juniorträningen. Flera står på kö. Medlemsantalet har dock minskat med 29 personer
      till 775 st.

7.   Revisor Björn-Olof Petersson konstaterade att klubbens omsättning ökar från år till år och att
      klubbens ekonomi är fortsatt god. Under 2012 har KTK investerat i ett nytt kök och ett nytt golv
      i caféet. Årets överskott blev ca 250 000 kr. Efter att ha föredragit revisionsberättelsen föreslogs
      att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

8.   Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

9.   Medlemsavgift. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2014 skall vara enligt följande:
     Junior 225 kr, Senior 475 kr samt Familj 700 kr.

10.  Adam Svensson valdes till Årets Junior. Motiveringen är att:
     
Adam Svensson är en ambitiös och målmedveten tävlingsjunior som har tagit ett stort kliv uppåt i
      sin tennismässiga utveckling med sitt aggressiva spelsätt. Adams vilja till fysisk träning utanför
      banan är mycket imponerande och ger goda resultat på tennisbanan. Adam har en bra attityd och
      ställer alltid upp och hjälper klubben när det behövs. Fortsätt att jobba på som du gör och
      Lycka Till i Din framtida tenniskarriär.

11.  Inga förslag har inkommit som väckts av styrelsen eller som till styrelsen inlämnats av röstberättigad
      medlem minst sju dagar före mötet.
 

12.  Följande val förrättades:

       a) Mats Gustafson valdes som klubbens ordförande för ett år 
       b) Åsa Berglund valdes som ledamot för ett år
       c) Mona Larsson, Per Gudmund Lindencrona och Pia Waldem valdes som ledamöter
           för två år

       d) Stefan Malmgren och Björn-Olof Petersson valdes som revisorer för ett år
       e) Ola Gustafsson och Jonas Landin valdes som revisorssuppleanter för ett år
       f) Gustav Bergman, Lotta Samuelsson och Carl Nilsson valdes att fungera som valberedning för
          nästkommande årsmöte. Gustav Bergman skall fungera som sammankallande         

13. Övriga frågor

Kalmar Tennisklubb 100 år 2014.
    
Johan Kjellnäs och Mats Gustafson informerade om KTKs utbyggnadsplaner med en ny
hall. Johan Kjellnäs visade upp framarbetade ritningar.Bertil Stolt                                      Mats Gustafson

Ordförande                                      SekreterareJusteras                                         Justeras

Sigge Wennlöf                                 Mona Larsson 

 

 

 


 


Senast uppdaterad 2013-04-11 Webbmaster