Styrelsemöte Kalmar TK 2013-05-07  -  nr 3

                                              
Närvarande:
Mats Gustafson, Gustav Bergman, Åsa Berglund, PG Lindencrona, Pia Waldem

 

1. Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

2. Trygg och säker förening
Projektansvariga: Åsa Berglund och Mona Larsson med Lotta Samuelsson.
Ett  projekt per styrelsemedlem, övriga återkommer.

3. Lottas tjänst
Lotta ökar sin tjänst från 80 % till 100 %  fr o m 2013-05-01.

4. Solarie
Styrelsen ser en ev. vikande marknad, vi avvaktar.

5. Rackethall
Ingenjörsfirman Mikael Gustavsson och Johan Kjellnäs var inbjudna till mötet och informerade/
gav råd inför rackethall. Mikael Gustavsson tyckte att det var helt rätt med totalentreprenad.

6. Carl-Axel Hageskog och Magnus Larsson
Carl-Axel och Magnus deltog först på juniorträningen, därefter besökte de styrelsen där de berättade om
deras och Stefan Edbergs projekt Ready and Play i Växjö. Projektet startades för 1 år sedan och
10 klubbar i Småland och Blekinge deltar (KTK är en av klubbarna). Vi passade samtidigt på att ställa frågor
om Södra Skogsägarnas nybyggda tennishall "Södra Climate Arena" i Växjö.

7. Övrigt
-
Beslutades att inte hyra ut tennishallen till The Housekonsert pga alkohl mm.
- Beslutades att  köpa in nät runt och mellan inomhusbanorna. Gröna skynkena skall ner pga
   brandrisken
- 100-årsjubileet, tas upp på nästa möte

8. Brand
Brandövningar skall genomföras 1 ggr/halvår och protokollföras, ansvarig Carl Nilsson.

 
Mats Gustafson      
ordförande                                  

 


Senast uppdaterad 2013-08-20 Webbmaster