Stadgar

§1 Allmänt

Kalmar Tennisklubb, stiftad den 17 april 1914, har till ändamål att verka för tennissportens utveckling
genom att skapa goda träningsmöjligheter och genom att bedriva en med hänsyn till tillgängliga resurser
väl anpassad verksamhet samt att utbilda goda idrottsmän och skapa en god kamrat och idrottsanda.

§2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

§3 Tillhörighet

Klubben är medlem i specialidrottsförbundet Svenska Tennisförbundet och därigenom är klubben
ansluten till Riksidrottsförbundet. På regionsnivå är klubben medlem i Svensk Tennis Syd.

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av
överordnat idrottsorgan. 

§4 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§5 Medlemskap

Medlemskap erhålles genom betalning av fastställd medlemsavgift. Medlemskapet bibehålles genom
betalning av medlemsavgiften senast vid den tidpunkt som styrelsen fastställer.

Årsmötet kan besluta att utse medlem till hedersmedlem. Sådan medlem är befriad från medlemsavgift.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta
föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga
beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått
avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt RFs stadgar.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift inom föreskriven tid är ej längre medlem och avförs från
medlemsförteckningen.

§6 Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har försummat att betala av
klubben beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat klubbens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som
mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får klubben i stället meddela medlemmen en varning.

Klubben kan också besluta att avstänga medlem på viss tid från att deltaga i klubbens aktiviteter.
Sådan tidsbegränsad avstängning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Beslut om uteslutning eller avstängning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst
14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett beslutet. I beslutet skall
skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall
inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller avstängning skall fattas av klubbens styrelse och får av den berörde
överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RFs stadgar.

§7 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

. har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar
. har rätt till information om klubbens angelägenheter
. skall följa klubbens stadgar och beslut som fattas av klubborgan samt följa §3 nämnda organisationers
  stadgar, bestämmelser och beslut
. har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben
. skall betala medlemsavgift om man inte utsetts till hedersmedlem

§8 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av klubben. Arbetstagare inom
klubben får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i klubben.

§9 Valberedning

Valberedningen väljs vid årsmötet och har till uppgift att vid ordinarie årsmöte, framlägga förslag till
de val som skall förrättas vid årsmötet. Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter.
I valberedningen skall båda könen vara representerade.

§10 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
och övriga handlingar.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast sju dagar före årsmötet.

§11 Styrelse

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och sex övriga ledamöter.
I styrelsen skall båda könen vara representerade. Styrelsen skall tillvarata medlemmarnas intressen. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. I övrigt konstituerar sig styrelsen på det sätt
den finner lämpligt.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut
av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt. Denna ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begär det och
är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med acklamation eller
avgörs genom votering – öppen eller sluten. I händelse av lika röstetal för olika meningar sker avgörande
genom ordförandes utslagsröst.

Ordföranden är klubbens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och
arbete samt övervaka att klubbens stadgar och övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen skall besluta om arbetsuppgifterna i övrigt.

För verkställighet av styrelsens beslut äger styrelsen rätt att utse kommittéer för olika arbetsuppgifter.
Styrelsen äger också rätt att överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till kommitté eller till enskild
medlem eller anställd.

§12 Ordinarie årsmöte

Årsmötet som är klubbens högsta beslutande organ hålls senast under mars månad. Kallelse skall
utfärdas senast 14 dagar före mötet genom anslag i klubbens tennishall och genom annons i en av
ortens dagstidningar. Tidpunkt och plats för ordinarie årsmöte bestäms av styrelsen.

Rösträtt vid ordinarie årsmöte tillkommer alla medlemmar som under året uppnått eller uppnår 15 års
ålder. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Ej röstberättigad medlem har yttranderätt och förslagsrätt.
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden. 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 5. Revisorernas berättelse.

 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

 7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

 8. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad
  medlem minst sju dagar före mötet. Förslag om stadgeändring eller klubbens upplösning minst
  trettio dagar före mötet. 

 9. Val av

          a) ordförande för en tid av ett år
          b) i tur avgående halva antalet ledamöter av styrelsen för en tid av två år
          c) två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år
          d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Beslut vid ordinarie årsmöte fattas med acklamation eller avgörs genom votering – öppen eller sluten.
Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet. I händelse av lika röstetal skall lotten avgöra.

Beslut om ekonomisk natur får inte fattas om frågan inte varit upptagen på dagordningen för mötet.

§13 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla
skälen för begäran.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§14 Verksamhetsår

Klubbens verksamhets– och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens
arbetsår omfattar tiden från ett ordinarie årsmöte till och med påföljande ordinarie årsmötet.

§15 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet, eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrlesen.

§16 Upplösning av klubben

För upplösning av klubben krävs beslut av årsmötet, eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges dels att klubbens tillgångar skall användas till bestämt
idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta klubbens handlingar m.m. skall arkiveras.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisions-
berättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande specialförbund.

Dessa stadgar skall tillämpas från årsmötet 2009, då av Kalmar Tennisklubb den 1 februari 1982
godkända stadgar för Kalmar Tennisklubb upphör att gälla.


Senast uppdaterad 2011-02-27 Webbmaster