Årsmöte Kalmar TK 2012-03-12 - nr 2

Årsmöte i Kalmar Tennisklubb för verksamhetsåret 2011


1.   Mötet förklarades behörigen utlyst.


2.   Mats Gustafson förklarade mötet öppnat.

3.   Dagordningen godkändes

4.   Carl-Johan Nordblom valdes som ordförande för mötet och Ulf Hastlindh valdes som sekreterare.

5.   Att som justeringsmän jämte ordförande justera protokollet valdes Sigge Wennlöf och Bertil Stolt.

6.   Mats Gustafson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2011. Klubben har anordnat ett stort antal
      tävlingar / läger med olika inriktningar under 2011. Antalet juniorer i juniorträning är lika förra året
      med ca 300 st. Flera står på kö. Medlemsantalet har dock minstat med 69 personer till 804 st.

7.   Revisor Björn-Olof Petersson konstaterade att klubbens omsättning ökar från år till år och att klubbens
      ekonomi är fortsatt god. Årets överskott blev ca 100 000 kr.

      Efter att ha föredragit revisionsberättelsen föreslogs att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

8.   Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

9.   Medlemsavgift. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad för år
      2012 (Junior 225 kr, Senior 450 kr samt Familj 700 kr).

10. Simon Ekholm valdes till Årets Junior. Motiveringen var att: Simon Ekholm är en tränings- och tävlingsflitig
      junior som älskar sin tennis. Han har verkligen visat att trägen vinner och nu har detta gett resultat som
      även syns på rankingen. Simon har en härlig klubbkänsla och ställer alltid upp för klubben när det
      behövs. Fortsätt med detta så kommer du gå långt. Lycka till!

11. Inga förslag har inkommit som väckts av styrelsen eller som till styrelsen inlämnats av röstberättigad
      medlem minst sju dagar före mötet. 

12.  Följande val förrättades:

       a) Mats Gustafson valdes som klubbens ordförande för ett år 
       b) Jill Elgehed valdes som ledamot för ett år
       c) Gustav Bergman och Carl-Johan Nordblom valdes som ledamöter för två år
       d) Stefan Malmgren och Björn-Olof Petersson valdes som revisorer för ett år
       e) Peter Larsson och Ola Gustafsson valdes som revisorssuppleanter för ett år
       f) Gustav Bergman, Pia Etin och Peter Larsson valdes att fungera som valberedning för nästkommande
           årsmöte. Gustav Bergman skall fungera som sammankallande

13. Mats Gustafson informerade om KTKs utbyggnadsplaner med en ny hall.


      Kalmar Bordtennisklubb är ej längre med i planeringen, däremot är Badmintonklubben Kvasten
      intresserade. I nya hallen planeras också för Squash och nya racketsporten Paddel.

      Vid en tillbyggnad kommer alla fem utebanorna få ett nytt läge på framsidan av hallen.

      Kommunen är väldigt välvilligt inställda till våra planer och det ser ut som vi kan få investeringsbidrag på
      50 % och sedan ett årligt driftsbidrag.

      Vi jobbar nu på att ta fram ritningsunderlag från arkitektfirma till offertförfrågan.

      Stor försiktighet kommer att tas vid framtida beslut så att befintlig verksamhet inte på något sätt
      äventyras. Planer finns även på att ansöka om medel från Allmänna arvsfonden.

14. Inga övriga frågor. Mötet förklarades avslutat.   
Carl-Johan Nordblom                         Ulf Hastlindh

Ordförande                                      Sekreterare

                                                                                  
 


Senast uppdaterad 2012-04-05 Webbmaster