Årsmöte Kalmar TK 2011-03-10 - nr 2

                                                      
Årsmöte i Kalmar Tennisklubb för verksamhetsåret 2010

1.   Carl-Johan Nordblom förklarade mötet öppnat.

2.   Mötet förklarades behörigen utlyst.

3.   Dagordningen godkändes

4.   Carl-Johan Nordblom valdes som ordförande för mötet och Mona Larsson valdes som sekreterare.

5.   Att som justeringsmän jämte ordförande justera protokollet valdes Ulf Elgehed och Ulf Hastlindh.

6.   Daniel Saroee valdes till årets junior. Motiveringen är att Daniel är en lovande junior med en mycket
      fin tennisteknik och ett bra fotarbete. Daniel har stor potential att bli en mycket bra spelare om han
      fortsätter att utvecklas och verkligen håller fokus på träning och matcher.

7.   Carl-Johan Nordblom gick igenom verksamhetsberättelsen för 2010. Medlemsantalet har återigen ökat
      och ligger nu på 873. Antalet pojkar har ökat medan antalet flickor har minskat. Man kunde även
      konstatera att klubben har haft många tävlingar.

8.   Revisor Björn-Olof Petersson konstaterade att klubbens ekonomi är fortsatt god. Efter att ha föredragit
      revisionsberättelsen föreslogs att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

9.   Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

10.  Inga förslag har inkommit som väckts av styrelsen eller som till styrelsen inlämnats av röstberättigad
       medlem minst sju dagar före mötet.

11.  Följande val förrättades:

       a) Mats Gustafson valdes som klubbens ordförande för ett år 
       b) Jörgen Ström valdes som ledamot för ett år      
       c) Mona Larsson valdes som ledamot för två år
       d) Susanne Söderberg och Ulf Hastlindh nyvaldes som styrelseledamöter för två år
       e) Stefan Malmgren och B-O Petersson valdes som revisorer för ett år
       f)  Pia Etin och Ola Gustafsson valdes som revisorssuppleanter för ett år
       g) Gustav Bergman, Pia Etin och Peter Larsson valdes att fungera som valberedning för
           nästkommande årsmöte. Gustav Bergman skall fungera som sammankallande.


12. Medlemsavgift. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad (junior 225 kr,
     senior 450 kr och familj 700 kr)

13. Mats Gustafson informerade om att:
      - klubben har bra ekonomi
      - det är en bra tillströmning av medlemmar
      - klubben har en bra dialog med kommunen gällande utbyggnaden
      Slutligen tog Mats upp tennisresan som planeras till Alicante till hösten.

14. Carl-Johan Nordblom riktade ett tack till Åke, Lotta och Carl för det gångna året.

15. Mötet förklarades avslutat.   

 

Carl-Johan Nordblom                         Mona Larsson

Ordförande                                      Sekreterare

Justeras                                         Justeras

Ulf Elgehed                                      Ulf Hastlindh

 


Senast uppdaterad 2011-03-16 Webbmaster