Årsmötesprotokoll 2015-03-19 - nr 3

Årsmöte i Kalmar Tennisklubb för verksamhetsåret 2014

 

1.    1.    Mötet förklarades behörigen utlyst

 

2.    2.    Ordförande Mats Gustafson förklarade mötet öppnat.

 

3.    3.    Dagordningen godkändes.

 

4.    4.    Bertil Stolt valdes som ordförande för mötet och Lotta Samuelsson valdes som sekreterare.

 

5.    5.    Att som justeringsmän jämte ordförande justera protokollet valdes Johan Kjellnäs och

             Per Albertsson.

 

6.    6.    Verksamhetsberättelsen godkändes.

 

7.   7.    Efter att Björn-Olof Petersson föredragit revisionsberättelsen beviljades styrelsen  ansvarsfrihet.

 

8.    8.   Beslutades att medlemsavgifterna skall vara oförändrade, alltså som för år 2014
      (junior 225 kr, senior 475 kr, familj 700 kr)

9.   Carl Wickman valdes till Årets Junior.

10. Motiveringen är att: ” Carl är en ambitiös och talangfull spelare som ofta pendlar mellan
      Timmernabben och Kalmar för att få så mycket tennisträning som möjligt. Under åren har
      Carl samlat på sig viktig tävlingserfarenhet från mycket tävlande både i Sverige och utomlands.
      Han är en duktig dubbelspelare och har uppnått flera fina resultat. Genom hans träningsflit och
      målmedvetenhet kommer han inom de närmsta åren bli ett stort hot för alla juniorer.
      Lycka till i framtiden!

11.
Inga förslag hade väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem
      minst sju dagar före mötet.

12. Följande val förrättades:
a)   Mats Gustafson valdes som klubbens ordförande för ett år
b)   Mona Larsson, Pia Waldem och Björn-Olof Petersson valdes som ledamöter för en tid av två år
c)   Per Albertsson valdes som suppleant för en tid av ett år
d)   Håkan Sporrong och Carl-Magnus Bäck valdes som revisorer för ett år
e)   Ola Gustafsson och Jonas Landin valdes som två revisorssuppleanter för en tid av ett år
f)    Carl Enlund, Lotta Samuelsson och Mattias Kanje valdes att fungera som valberedning för
       nästkommande årsmöte. Mattias Kanje skall fungera som sammankallande.

 

Mötet förklarades avslutat

 

 

 

 

 

Bertil Stolt                     Lotta Samuelsson
Ordförande                    SekreterareJusteras                         Justeras

 

 

Johan Kjellnäs                Per Albertsson                                 

 

 


Senast uppdaterad 2015-03-27 Webbmaster