Årsmöte Kalmar TK 2014-03-24  -  nr 2


Årsmöte i Kalmar Tennisklubb för verksamhetsåret 2013


1.
    Mötet förklarades behörigen utlyst

2.
    Ordförande Mats Gustafson förklarade mötet öppnat.

3.
    Dagordningen godkändes

4.
   
Bertil Stolt valdes som ordförande för mötet och Mats Gustafson valdes som sekreterare.

5.
    Att som justeringsmän jämte ordförande justera protokollet valdes Tobias Carlsson och
       Mats Olsson.

6.
    Verksamhetsberättelsen godkändes.

7.    Efter att Björn-Olof Petersson föredragit revisionsberättelsen beviljades styrelsen
       ansvarsfrihet.

8.
    Beslutades att medlemsavgifterna skall vara oförändrade, alltså som för år 2013.

9.    Gustav Joelsson valdes till Årets Junior. Motiveringen är att:
       "Gustav är en pålitlig, noggrann och hårdarbetande junior som alltid gör sitt bästa på och
       utanför banan. Hans ambitiösa träning har nu lett till bra tävlingsresultat. Han ställer alltid
       upp för klubben om det behövs. Han är en bra kompis som sprider en glad och positiv
       anda kring sig. Fortsätt att vara som du är så kommer du att lyckas bra både på tennis-
       banan och med det övriga livet."

10.
Inga förslag hade väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem
      minst sju dagar före mötet.

11.
Följande val förrättades:
      a) Mats Gustafson valdes som klubbens ordförande för ett år
      b) Jan Fjeldså, Mattias Kanje, Johan Kjellnäs valdes som ledamöter för en tid av två år
      c) Per Albertsson valdes som suppleant för en tid av ett år
      d) Stefan Malmgren och Björn-Olof Petersson valdes som revisorer för ett år
      e) Ola Gustafsson och Jonas Landin valdes som två revisorssuppleanter för en tid av ett år
      f)  Carl Nilsson, Lotta Samuelsson och Mona Larsson valdes att fungera som valberedning    
          för nästkommande årsmöte. Mona Larsson skall fungera som sammankallande.

 

 

Mötet förklarades avslutat

 

 

 

 

 

Bertil Stolt                     Mats Gustafson
Ordförande                    Sekreterare


 

 


Justeras                         Justeras

 

 

Tobias Carlsson              Mats Olsson                  

          


Senast uppdaterad 2014-05-08 Webbmaster