Styrelseprotokoll 2018-10-04 – nr 8

 
Närvarande: B-O Petersson, Mattias Kanje, Mats Olsson, Claes Wickman, Angelica Porcile, Mona Larsson,
Johan Kjellnäs, Åke Svensson, Carl Enlund och inbjuden gäst Jesper Birgemo (pkt 4), Simon Gottfridsson och
Jeanette Fransson (pkt 6)

§1
Ordförande öppnade mötet.

§2
Mona valdes till sekreterare (skrev punkt 1-5) kommunens representant (skrev punkt 6) och Mats
(skrev punkt 7-12)

§3
Mats valdes till justeringsman.

§4
Gäst på vårt styrelsemöte var Jesper Birgemo som berättade om Kalmar Södra IF’s erfarenheter av bildande
av ny sektion inom huvudföreningen. Kalmar Södra var förut bara en fotbollsförening. Påtryckningar kom från
innebandy, handikappidrott, rugby, friidrott. Klubben har idrottsverksamhet för pojkar/flickor, män/kvinnor,
funktionshindrade. Klubben har en styrelse med 6 ledamöter. Klubben har ett föreningsnummer. Att klubba
igenom en sektion går ganska snabbt. I herr och damfotbollen finns det en sektionsordförande. Man har inget
eget ekonomiskt ansvar. Man lämnar rapporter på mötena. Hela klubben har gemensam ekonomi. Det finns
inga formella krav hur sektionsmöten ska skötas. Det är ett nollsummespel i varje sektion. Det finns ingen
stöttning mellan sektionerna. Idrottsplanerna ligger inte på samma ställe, inte heller omklädningsrummen.
Alla sektioner har låsta färger och låst reklam på sina matchställ. Man kan däremot ta in egna sponsorer på
träningsställen. Alla intäkter hamnar i samma pott. Bokföring finns redan.

§5
Styrelsen gick igenom förra styrelseprotokollet.

§6
Byggnation av nya tennisbanor.  Se minnesanteckningar i Bilaga 1.

§ 7
Två representanter från Swedbank var inbjudna på ett möte på KTK för att reka förutsättningar för lån av
eventuell framtida utbyggnad av hall. BO, Carl, Åke och Lotta deltog på mötet. Frågan bordlades.

§ 8
GDPR: Inget nytt.

§9
Ekonomiskt underlag (BR, RR) har skickats ut inför mötet. I övrigt är ekonomin en del i punkt 10.

§10
Ny armatur och belysning till innebanorna
Ta ner gammal armatur, 50-70 tkr, Sätt upp ny armatur, 40-60 tkr. Armatur och belysning uppskattas till ca
860 000 kr. Beslut att det är OK att gå vidare efter att Åke erhållet kontrakt med leverantören (samma som
Tabergsdalen har) och stämmer av med BO. Bidrag på delar av beloppet erhålls via kommunen.
Nya värmepumpar
Värmepumpar kommer köpas in enligt tidigare beslut. Beslut om styrenhet: Förutsatt styrenhet behövs eller
rekommenderas av Avent så kan det också köpas in, kostnad ca 75 tkr (ca 25 tkr efter bidrag för klubben).
Avent kan påbörja inom 6-8 veckor. Byte måste planeras in så att inte stör träning och tävlingar. Preliminärt
ansågs det av tränarna bästa att göra under våren, eventuellt sportlovet.
I samband med att borra för bergvärme så lyfte Mats frågan kort om klubben ska passa på att se förutsättningar
för att skapa en brunn/vattentillgång för framtida potentiella torkperioder.
I samband med projekt Tallhage och nya utebanorna så fick Åke uppdrag att meddela kommunrepresentanterna
Jeanette/Simon om de två bergvärmhål som finns sedan tidigare.
Besiktning tak
Beslutades att det är Ok att beställa besiktning (ca 7000 kr) samt efterföljande underhållsplan, om personalen
upplever att priset är relevant för underhållsplanen.
Golv
Diskussion om att lagning av golvet på tennisbanorna.  Personalen frågar efter ny offert på lagning av golv.
Traktor
Behovet av traktor bordlades och tas upp till fråga igen till våren.
Bollmaskin
Klubben avstår tills vidare att köpa in nya bollmaskin.

§11
Uppföljning av genomförda workshop: Bordlades.
Datum för tredje avslutande möte får bestämmas mail-ledes

§12
Övrigt:

Elit satsning: Styrelsen ställde sig positiva till förslaget om Elitsatsning. Detaljer i innehåll presenteras av
personalen senare inklusive förtydligande att det gäller topp 20-spelare (se bilaga 2)

Styrelsen informerades om att Martin har sagt upp sig.

 
 

Justeras Mats Olsson                                  Vid protokollet Mona Larsson

 

 


Senast uppdaterad 2018-12-19 Webbmaster