Styrelseprotokoll 2019-02-07 - nr 1

Närvarande B-O Petersson, Mattias Kanje, Mona Larsson, Johan Kjellnäs, och Mats Olsson
Adjungerande: Carl Enlund, Åke Svensson och Lotta Samuelsson


§1
Ordförande öppnade mötet.

§2
Mona valdes till sekreterare.

§3
Mattias valdes till justeringsman.

§4
Föregående protokoll gicks igenom. Detta innehöll bl.a. underhåll av hallen, tränarfrågan, detaljplanen av
Tallhagsområdet, elitsatsningen m.m.

§5
Lotta redovisade det ekonomiska läget.
Klubben har en förhoppning att elkostnaderna kommer att sjunka i och med att det sker ett byte till LED-
belysning.
Klubben har stora intäkter med padeltennis.
Det som dock sjunker när det kommer till intäkter är juniortennis och abonnemang.

§6
Den 18/2 klockan 12 bjuder Ola Johansson in klubben för att informera vidare om detaljplanen i Tallhags-
området. Styrelsen beslutar att B-O, Mattias och Åke går dit.

§7
Gällande underhåll av tennishallen, diskuterade klubben vidare om OCAB’s ingående rapport vad som
behöver åtgärdas inom det snaraste. Det som styrelsen i synnerhet tog upp till diskussion var olika förslag
till att förbättra taket, lägga om taket, ev. kupoler för ljusinsläpp på taket. Kan klubben kanske få ytterligare
bidrag för taket i och med att ett bättre/tätare tak reducerar energiåtgången?

Kommittéen för hallens underhåll kollar vidare om olika prisalternativ. Hallen är trots allt 30 år, det regnar in,
det bildas istappar osv.


När LED-belysningen sätts på plats vecka 8, vore det en bra idé att be OCAB använda deras lift för att kolla
statusen på innertaket. B-O tar på sig att ringa Ingvarsson och kolla upp lite fakta om det förra takbytet. Varför
det byttes ut och när det skedde?

Vecka 9 kommer det företag som installerade golvet, Greenset, till Kalmar för att inspektera golvet och lämna
förslag till åtgärder som behöver vidtas. Vi kommer att be Greenset lämna en offert på de skador som har
uppkommit vid den senaste mässan. Vi kommer även be om en offert för hela golvet.

Skadorna uppkom genom att de som satte upp de olika mässmontrarna körde in utan skyddsplywood.

§8
Styrelsen tog upp tränarfrågan till diskussion. Bristen på tränare är fortfarande ett problem. I dagsläget, efter
att Martin har slutat, så tar timtränarna fler timmar och de fast anställda fler timmar. Styrelsen diskuterade
huruvida en tränare ska anställas av klubben eller inte. Ska han i så fall bara jobba som tränare eller ska han
även ha andra uppgifter.

§9
Tennisshopen. Lotta och Åke håller på att inventera sitt lager och runt 1 mars skickar de vidare till klubben vad
de önskar att klubben ska betala för lagret. Klubben kommer även att köpa strängningsmaskinen.

§10
B-O har satt ihop en skrivelse gällande en omförhandling av samarbetsavtalet mellan kommunen och KTK
avseende padelbanorna. Styrelsen uppdrar åt B-O att boka ett möte och att exempelvis Carl följer med vid
detta tillfälle.

§11
Årsmötet bestämdes till den 21/3 klockan 18.30.

§12
Mats gick igenom vad vi kom fram till under workshopen. Det var:
- Tränarbiten
- Öka juniortennisen med 40 nya elever/år
- Öka antalet grupper inom vuxentennisen med 12-15 alternativt 25 /år inklusive padelgrupper.
- Öka banintäkterna

§13
Styrelsen förde diskussioner runt en sponsorkommittée. I denna kommer Carl och Mats att ingå. Carl är
sammankallande.

§14
Mötet avslutades.


 

Justeras Mattias Kanje                    Vid protokollet Mona Larsson

    


Senast uppdaterad 2019-03-06 Webbmaster