Styrelseprotokoll 2018-12-13 - nr 9

Närvarande: B-O Petersson, Mattias Kanje, Claes Wickman, Mats Olsson, Mona Larsson

Närvarande från personalen: Åke Svensson, Lotta Samuelsson

§1
Ordf. B-O Petersson öppnade mötet.

§2
Mattias Kanje väljs till sekreterare.

§3
Mona Larsson väljs till justeringsman.

§4
Förra styrelsemötets protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§5
Ekonomin fram till och med november 2018 och prognos för resten av året. Diskussion utifrån resultat och
balansrapport samt en sammanställning som B-O Petersson gjort som delades ut före dagens möte.
Sammanfattningsvis ser man små till medelstora minskningar på tennisverksamheten samtidigt som
Padelverksamheten fortsätter att öka intäktsmässigt och det ganska kraftigt. Uthyrning av hallen för
externa verksamheter är oklart i framtiden vad gäller Ironman. Förhandlingar pågår. Vi har å andra sidan
två andra event under 2019 där vi hyrt ut hallen och som skapar intäkter. Bland annat en teknikmässa.
Ca trettio juniorer står på kö för att komma med i tennisskolan men vi kan i nuläget ej ta hand om dem på
grund av tränarbrist. Sponsringsintäkterna har minskat en aning jämfört med 2017 och det bedöms kunna
finnas en förbättringspotential för 2019. Intäkter på tävlingsverksamheten har gått ner. Detta är en generell
trend för tennisen i Sverige. Antal anmälningar minskar och det är en genrell trend. ITF-turneringen i maj var
en stor framgång för klubben inte minst för att få intresse och blickar riktade mot KTK. Den gick med vinst och
många upplevde ett lyft för klubben och många hjälpte till för att få tävlingen att flyta på bra. Vissa utgifter för
bland annat investeringar i LED-belysning och värmepumpar kommer att hamna på 2018 års bokslut. Vi har
dock fått mycket gynnsamma investeringsbidrag av Kalmar kommun för 75% av de reella kostnaderna. Detta
betalas dock ut först efteråt. Enligt dokument som skickats ut av Lotta Samuelsson före mötet är hennes prognos
ett resultat på ca 200 000 SEK. Beslut att i samband med workshopen 9/1-2019 med personalen och styrelsen
diskutera utmaningarna med sänkta intäkter och komma med förslag på åtgärder.

§6
Detaljplanen för Tallhagsområdet. B-O Petersson rapporterar att trafiksituationen fått kritik och just nu utreds.
Denna utredning blir klar preliminärt i månadsskifter januari-februari 2019. Innan dess kommer inte klagomål i
processen bedömas som gäller till exempel boende på Getingen som överklagat fotbollsplanens placering eller
de som överklagat avverkning av tallar för möjliggörande av fyra nya tennisbanor i Tallhagsskogen.
Sammanfattningsvis klar försening, (3-6 månader), och oklar prognos på när detaljplanen slutligen fastslås och
med vilka eventuella förändringar och justeringar. Det är då också oklart om de byggtider vi förhandlat med
kommunen kommer att hålla. Vi får avvakta och se.

§7
Underhåll av tennishallen. Ocab har utfört en besiktning av tennishallen och vi har fått ett besiktningsprotokoll
med förslag på åtgärder. En del av åtgärderna bedöms som mer akuta än andra. Vi beslutar att starta en kommitté,
se punkt 9, som skall utreda i vilken ordning vi skall utföra underhåll av tennishallen. Det som redan är inplanerat är
byte till LED-ljus, byte av värmepumpar och byte av hängrännor, stuprör. Vid tillfället för mötet hade vi ännu inte fått
besked om extra investeringsbidrag för hängrännor/stuprännor. Efter mötet har vi dock fått reda på att kommunen
godkänt ett extra investeringsbidrag om 158325 SEK. (Datum 2018-12-14). Andra mer akuta åtgärder är läckage på
taket i anslutning till lanterninerna. Viktigt att ha en klar analys och prioriteringsordning då det kommer att belasta
ekonomin de närmsta åren framöver.

§8
Tränarrekrytering. Åke Svensson rapporterar att sammanlagt tre har hört av sig med tanke på den annons vi haft ute.
Ingen av de som hört av sig har bedömts som att passa in i KTK:s verksamhet. Diskussion fördes om vad vi har störts
behov av. Timanställd tränare eller heltidsanställd tränare. Just nu har vi ingen tränare för ersättning av Martin
Sokolowski från och med januari 2019. Viktigt att lyckas med rätt rekrytering. Bör nog också diskuteras vid workshopen
i januari 2019.

§9
Bildande av kommittéer. Beslut att inrätta en fastighetskommitté/hallkommitté som sammankallas av B-O Petersson.
Dess viktigaste uppgift är att se över behovet och prioriteringsordningen för tennishallens underhåll och ta fram
beslutsunderlag för styrelsen. Förslagsvis deltar även Johan Kjellnäs från styrelsen i denna kommitté. Övriga deltagare
i kommittén kommer att tillfrågas av B-O Petersson om de kan tänka sig att deltaga. Lämpligtvis har man då en bakgrund
eller yrkesverksamhet i byggbranschen på något sätt. Förslag på personer att tillfrågas är bland andra Jonas Landin och
Kent Josefsson. Övriga kommittéer som diskuterades var sponsor/marknadsförningskommitté. Vi tog dock inget beslut
om en sådan kommitté vid dagens möte.

§10
Övriga punkter:
- Beslut om att inrätta en elitsatsning. Den startar 1/1-2019. Utvärderas efter första terminen. För detaljer se bifogat
  dokument.
- Diskuterades om KTK skall agera försäljare av en ny lott för ökade intäkter. ”Topplott”. Beslut att inte börja sälja lotten.
- Förfrågan av Åke Svensson till styrelsen angående shopen diskuterades. Inga beslut togs idag eftersom det var kort
  varsel på frågeställningen. Styrelsen ber att få återkomma.
- Förfrågan från föräldrarna till en av klubbens tävlingsjuniorer angående om klubben skall betala kostnaden för ett
  träningsläger i Tennis Syds regi. Styrelsen avslår denna förfrågan med motiveringen att ingen tidigare fått  liknande
  träningsläger betalt av KTK. Från och med januari 2019 börjar de nya elitsatsningsreglerna att gälla. (Se speciellt
  dokument).
- Preliminära datum före styrelsemöte för vårterminen 2019 bestämdes:
  Torsdag 7/2 kl 18.30
  Torsdag 11/4 kl 18.30
  Torsdag 13/6 kl 18.30

 

Mattias Kanje sekreterare                                               Mona Larsson justeringsman

 


Senast uppdaterad 2019-01-04 Webbmaster