GDPR - Kalmar Tennisklubbs Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Kalmar Tennisklubb (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter
som sker inom ramen för föreningens verksamhet.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade
till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera

- löpande föreningsaktiviteter (t ex träningsverksamhet och medlemsmöten)
- kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän mm)
- hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, banhyror, gymavgifter, tränings-
  och tävlingsavgifter mm)

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med tävlingslicens till Svenska Tennisförbundet,
Tennis Syd och Tournament Planner. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen
behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle, kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas
vid anmälan till tävling under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering, som sker på
tennis.se, KTKs anslagstavlor,
kalmartk.se och sociala medier.

Föreningen behandlar även personuppgifter för ansöka om bidrag från bl a Riksidrottsförbundet,
Smålandsidrotten och Kalmar kommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

- hantering av medlemskap i föreningen
- föreningsadministration
- deltagande i föreningens träningsverksamhet
- deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
- deltagande i licenshantering
- ansökan om bidrag
- sammanställning av statistik och uppföljning
- utbildning arrangerade av föreningen
- kontakt med medlem
- besök på föreningens hemsida
- publicering på föreningens hemsida och sociala medier
- tillträdesförbud (om tillämpligt)
- ordningsstörande och otillåten påverkan (om tillämpligt)
- övernattning (brandskyddsdokument som skickas till Kalmar kommun)
- avtal och kontrakt (anställningsavtal, uthyrningskontrakt mm)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för
automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras
särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom
föreningens verksamhet.

 

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna
kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska
vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För
eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina
personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att
begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

·         Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

·         Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

·         Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

·         Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter
    en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

·         Om personuppgifterna har behandlats olagligt

·         Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

·         Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt
    nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot
direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter,
begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen,
besök
www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata
enskildas rättigheter
.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

 


 


Senast uppdaterad 2018-05-25 Webbmaster